Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

„Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji o mocy 0,999 MWe w Starym Sączu dla MPEC Nowy Sącz”

Nowy Sącz, dnia 22 czerwca 2022 r.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania


Nowy Sącz, dnia 21 kwietnia 2022 r.

Odpowiedzi na zapytania

01 - PFU po modyfikacji z dn. 21.04.2022 - zał nr. 1 do SIWZ i nr. 3 do umowy

03 - Umowa po modyfikacji z dn. 21.04.2022


Nowy Sącz, dnia 14 kwietnia 2022 r.

Odpowiedzi na zapytania

Załączniki


Nowy Sącz, dnia 7 kwietnia 2022 r.

Odpowiedzi na zapytania

Pliki po modyfikacji


Nowy Sącz, dnia 31 marca 2022 r.

Uwaga zmiana terminu składania i otwarcia ofert 

Nowy termin: 26 kwietnia 2022 roku

Odpowiedzi na zapytania

Pliki po modyfikacji


Nowy Sącz, dnia 30 marca 2022 r.

Odpowiedzi na zapytania


Nowy Sącz, dnia 24 marca 2022 r.

Sprawa: ZP.60.DWC.9.2022          

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego (robota budowlana), nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3) ustawy p.z.p. (wartość zamówienia niższa niż progi unijne), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu

Wiśniowieckiego 56 ogłasza przetarg nieograniczony na:

Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji o mocy 0,999 MWe w Starym Sączu dla MPEC Nowy Sącz

Postępowanie prowadzone jest wg „Regulaminu udzielania zamówień MPEC Sp.  z o. o. w Nowym Sączu” – zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego i do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 12 kwietnia 2022 r. o godz. 12.00.

 

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi zaprojektowanie i wykonanie Robót budowlanych oraz przeprowadzania usługi Serwisu dla Inwestycji pn.: „Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji
w
Starym Sączu - MPEC Nowy Sącz” w formacie zaprojektuj i wybuduj zasilanego gazem ziemnym wysokometanowym, Symbol E na dz. nr 883/1 oraz 883/2, obręb Stary Sącz, zawierającej jednostkę wytwórczą o mocy cieplnej w zakresie pomiędzy 1,0 do 1,2 MWt i elektrycznej poniżej 1,0 MWe
wg Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Przedmiotem zamówienia, prócz zaprojektowania
i wykonania Robót budowlanych jest również usługa Serwisu przeglądowo-naprawcza gwarantująca utrzymanie jednostki wytwórczej w pełnej gotowości do pracy przez okres nie krótszy niż 60 miesięcy. Wykonawca, niezależnie od udzielenia Gwarancji na Roboty budowlane, udziela również gwarancji na Serwis.

CPV 45251000-1  Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrociepłowni

Termin realizacji zamówienia

  • Przekazanie placu budowy – do 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że Wykonawca udostępni plac budowy na czas rozbiórki istniejącego obiektu kotłowni węglowej innemu Wykonawcy. Szczegółowy Harmonogram Rzeczowo finansowy Inwestycji musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego, brak akceptacji będzie skutkował niemożliwością przekazania Terenu Budowy.
  • Wykonania projektów: budowlanego, technicznego i wykonawczego – do 3 miesięcy od podpisania umowy, bez uzyskania pozwolenia na budowę,
  • Wykonanie instalacji, montaż urządzeń i wyposażenia sieci ciepłowniczej niskoparametrowej wraz z układem hydraulicznym, zgodnie z pkt. 3.3.4 PFU oraz wyprowadzenie ciepła z kotłowni w kierunku nowej sieci. - do 15 września 2022 r.
  • rozpoczęcia Robót budowlanych, stanowiących przedmiot umowy ustala się na dzień przekazania  Terenu Budowy Wykonawcy,
  • zakończenia realizacji przedmiotu umowy (rozumiany jako wykonanie rozruchu oraz uzyskanie stosownej dokumentacji pozwalającej na użytkowanie inwestycji i dokonanie odbioru końcowego przez Zamawiającego) najpóźniej do dnia 15 września 2023 roku.

 

Wadium – 100.000,00 zł

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

Pobierz ogłoszenie oraz załączniki

Informacja UE
Informacja UE