Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

Dofinansowanie na modernizację laboratorium badawczego

W dniu 5 listopada 2019 r Zarząd Województwa Małopolskiego., uchwałą nr 2012/19 dokonał rozstrzygnięcia konkursu nr RPMP.01.02.02-IP.01-12-013/19 i opublikował Listę Rankingową Projektów w ramach 1 Osi Priorytetowej „Gospodarka wiedzy”, Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.2 „Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”, Typ projektu A. „Projekty obejmujące utworzenie lub rozwój infrastruktury laboratoriów, działów badawczo-rozwojowych lub centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach”

Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu przyznano dofinansowanie projektu pod tytułem „Modernizacja laboratorium badawczego MPEC Nowy Sącz” ze środków unijnych w wysokości 166 435 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych. Całkowity koszt projektu wyniesie 238 358,69 zł brutto, pozostała kwota przedsięwzięcia zostanie sfinansowana ze środków własnych spółki. W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

  • Zakup nowoczesnej aparatury – pomiary jakości miału węglowego oraz biomasy (wkrótce, do nowego kotła) będą odbywały się znacznie szybciej, dokładniej oraz będą mogły być badane nowe parametry.
  • Wdrożenie normy PN-EN ISO 17025:2018 – Ogólne wytyczne dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących w laboratorium badawczym MPEC Nowy Sącz.
  • Udostępnienie zasobów wiedzy i doświadczenia naukowego partnera dla potrzeb projektów badawczych prowadzonych przez laboratorium MPEC Nowy Sącz poprzez opracowanie ekspertyz, analiz, udostępnienie patentów.

W ramach realizacji projektu będą prowadzone prace badawczo rozwojowe służące poprawie wydajności procesu produkcji ciepła i zmniejszeniu emisji CO2 do atmosfery. Realizowana zostanie nawiązana w bieżącym roku ścisła współpraca z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu, której Instytut Techniczny będzie partnerem MPEC Nowy Sącz, w zakresie realizacji zadań wymienionych w projekcie. Współpraca MPEC z PWSZ w Nowym Sączu przyniesie obopólne korzyści na poziomie regionalnym w zakresie edukacji, innowacji procesowych oraz zwiększenia zaplecza intelektualnego sądeckich partnerów.

Informacja UE
Informacja UE