Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

Modernizacja laboratorium badawczego MPEC Nowy Sącz

Wartość projektu

Zgodnie z zawartą umową naszej spółce przyznano dofinansowanie ze środków unijnych na poziomie 85% wydatków kwalifikowanych projektu , tj. w wysokości 166 435,00 PLN netto. Koszt całkowity projektu wynosi 238 358,69 PLN  brutto.

O projekcie

Dofinansowanie Projektu „Modernizacja laboratorium badawczego MPEC Nowy Sącz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata  2014-2020, 1 Oś priorytetowa Gospodarka wiedzy, Działanie 1.2. Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.2. Infrastruktura badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu

Celem projektu jest inwestycja w aparaturę badawczą oraz wdrożenie normy PN-EN ISO 17025:2018 – „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”, do prowadzenia działalności badawczo - rozwojowej, rozszerzenie działalności laboratorium badawczego MPEC Nowy Sącz poprzez wykonywanie badań na potrzeby własne w szczególności biomasy oraz dla innych podmiotów/klientów zewnętrznych.

Kolejny cel projektu to nawiązanie współpracy z Instytutem Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Wspólne prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przyczyni się do zwiększenia dbałości o ochronę środowiska naturalnego.

Planowane efekty

Infrastruktura planowana do nabycia w ramach projektu „Modernizacja laboratorium badawczego MPEC Nowy Sącz”, będzie służyć działalności badawczo-rozwojowej w obszarach efektywności energetycznej poprzez:

  • ograniczenie emisji gazów takich jak dwutlenek węgla, tlenki siarki oraz tlenki azotu,
  • zwiększenie bezpieczeństwa i konkurencyjności w zakresie produkcji energii przez wykorzystanie spalania paliw stałych i biomasy
  • monitoring składu gazów spalinowych oraz bieżącą regulację parametrów procesu wytwarzania energii tak aby przebiegał on najefektywniej z jednoczesnym mniejszym obciążeniem środowiska naturalnego
  • zmniejszenie ilości wytwarzanych ubocznych produktów spalania (UPS).
  • wdrożenie akredytacji w laboratorium badawczym MPEC Nowy Sącz przyczyni się do wzrostu wiarygodności wyników badań, prowadzonych zgodnie z najlepszą praktyką laboratoryjną.
  
 

 

 

 

 

 

 

Przyznanie dofinansowania
Przyznanie dofinansowania
07.11.2019

Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu przyznano dofinansowanie projektu pod tytułem „Modernizacja laboratorium badawczego MPEC Nowy Sącz” ze środków unijnych w wysokości 166 435 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych. Całkowity koszt projektu wyniesie 238 358,69 zł brutto,

Fotorelacja
Fotorelacja
09.06.2020
« 1 »
Informacja UE
Informacja UE