Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

„Modernizacja układu zasilania rozdzielni nn stacji transformatorowej wraz z wymianą transformatorów”.

 Nowy Sącz, dnia 3 grudnia 2021 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania


Nowy Sącz, dnia 24 listopada 2021 r.

Odpowiedź na zapytanie

Ogłoszenie i załączniki po modyfikacji


Nowy Sącz, dnia 23 listopada 2021 r.

Odpowiedź na zapytanie

Ogłoszenie i załączniki po modyfikacji


Nowy Sącz, dnia 16 listopada 2021 r.

Sprawa nr: ZP.60.DEA.8.2021

                                                                                                                           

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3) ustawy P.z.p.  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu

Wiśniowieckiego 56 ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„Modernizację układu zasilania rozdzielni nn stacji transformatorowej wraz z wymianą transformatorów”.

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja układu zasilania rozdzielni nn stacji transformatorowej wraz z wymianą transformatorów w kotłowni Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej przy ul. Wiśniowieckiego 56 w Nowym Sączu.

 

Termin realizacji zamówienia:

1).Przekazanie placu budowy – do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

2). Realizacja Etapu I – Dostawa dwóch jednostek transformatorowych olejowych o mocy 2000 kVA każda, w izolacji żywicznej, dostawa rozdzielnicy kasetowej, roboty remontowo-budowlane nie ingerujące w układ zasilania kotłowni – czas realizacji do 30.12.2021 r.

3). Realizacja Etapu II – Montaż (roboty remontowo- budowlane oraz elektryczne wewnętrzne), uruchomienie, za implementowanie systemu wizualizacji oraz sterownia w systemie SCADA posiadanego przez Zamawiającego i przekazanie do eksploatacji. Prace związane z koniecznością wyłączenia zasilania kotłowni należy wykonać po zakończeniu sezonu grzewczego (w uzgodnieniu z Zamawiającym). Wówczas zasilanie kotłowni Milenium I  pracującej na potrzeby produkcji ciepłej wody użytkowej będzie realizowane za pośrednictwem stacji SN  KOTŁ. MIL. 1. – czas realizacji do 30.05.2022 r.

4). Odbiór końcowy przedmiotu umowy – do 30 maja 2022 r.

 

Wadium – 50.000,00 zł.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

najniższa cena ofertowa brutto – 100  punktów.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 26 listopada 2021 r. o godz. 12.00.

Pobierz ogłoszenie oraz załaczniki

Informacja UE
Informacja UE