Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

„Dostawa 3000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu”

 

Nowy Sącz, 20 lipca 2020 r.

Ogłoszenie o wyniku przetargu


Nowy Sącz, 07 lipca 2020 r.


Sprawa: SZP/DWC/11/2020
dot. postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 138a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone jest wg „Regulaminu udzielania zamówień MPEC
Sp. z o.o. w Nowym Sączu”.

Ogłoszenie o przetargu

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu

ul. Wiśniowieckiego 56; 33-300 Nowy Sącz

ogłasza  przetarg nieograniczony na:

 

  „Dostawę 3000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego
w Nowym Sączu”

 

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie paliwa: biomasa - zrębka drzewna,
w ilości 3000 metrów przestrzennych do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu przy
ul. Wiśniowieckiego 56, w terminie do 30 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

Termin składania ofert upływa w dniu 15 lipca 2020 r. o godz. 12.00                                                    
 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Pliki do pobrania:

1.Treść ogłoszenia
2.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3.Załącznik nr. 1 do SIWZ - formularz ofertowy
4.Załącznik nr. 2 - wzór umowy
5.Załącznik nr. 1 do umowy - informacja RODO
6.Załącznik nr. 2 do umowy - Procedura odbioru biomasy
7.Załącznik nr. 3 do umowy - Protokół odbioru biomasy
8.Załącznik nr. 4 do umowy - ODBPL(I)
9.Załącznik nr. 4a załącznik nr. 1 do ODBPL(I)
10.Załącznik nr. 5 do umowy - ODBPL(II)
11.Załącznik nr. 5a załącznik nr. 1 do ODBPL(II)
12.Załącznik nr. 6 do umowy - Oświadczenie wytwórcy biomasy pochodzenia leśnego
13.Załącznik nr. 7 do umowy - Informacje dodatkowe


Zapytania, odpowiedzi, modyfikacje:

Modyfikacja wzoru umowy

ZAŁ 2 do SIWZ - wzór umowy po modyfikacji-13-07-2020

 

 

Informacja UE
Informacja UE