Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

Ogłoszenia

Przedstawiamy informacje dot. ogłoszonych przetargów:

I. Ogłoszenia o zbyciu:

(Brak ogłoszeń o zbyciu)

II. Ogłoszenia przetargów bieżące:

„Budowa zadaszenia istniejącego magazynu biomasy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.”
„Budowa zadaszenia istniejącego magazynu biomasy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.”
11.07.2024

Postępowanie prowadzone jest wg zapisów „Regulaminu udzielania zamówień MPEC Sp.  z o. o. w Nowym Sączu” – zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego i do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej Zamawiającego.

„Wykonanie naprawy ceramiki kotła biomasowego 7MW”
„Wykonanie naprawy ceramiki kotła biomasowego 7MW”
28.06.2024

Przedmiotem zamówienia jest przegląd i wykonanie naprawy obmurza kotła biomasowego 7MW w MPEC Sp. z o.o. Nowym Sączu. – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr 1 do SIWZ i umowy.

„MODERNIZACJA INSTALACJI BIOMASOWEJ 7,4 MW -WYKONANIE/DOSTAWA I MONTAŻ EKONOMIZERA WODA – SPALINY W ZESPOLE KOTŁOWNI MILENIUM W NOWYM SĄCZU”
„MODERNIZACJA INSTALACJI BIOMASOWEJ 7,4 MW -WYKONANIE/DOSTAWA I MONTAŻ EKONOMIZERA WODA – SPALINY W ZESPOLE KOTŁOWNI MILENIUM W NOWYM SĄCZU”
26.06.2024

Postępowanie prowadzone jest wg „Regulaminu udzielania zamówień MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu” – zamieszczonego na stronie internetowej oraz do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

„Dostawa materiałów biurowych dla MPEC Nowy Sącz”
„Dostawa materiałów biurowych dla MPEC Nowy Sącz”
12.06.2024

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż i dostarczenie) do siedziby Zamawiającego w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56, materiałów biurowych wg „Zakresu rzeczowo-finansowego” – zał. nr 1 do umowy.

„Wynajem Kotłowni Kontenerowej olejowej - 3 szt. o mocy 3MW każda wraz z magazynem oleju 16 m3”
„Wynajem Kotłowni Kontenerowej olejowej - 3 szt. o mocy 3MW każda wraz z magazynem oleju 16 m3”
23.05.2024

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego (robota budowlana), nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3) ustawy p.z.p. (wartość zamówienia niższa niż progi unijne), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

„Dostawa kotłowni kontenerowej olejowej – 1 szt. o mocy 3MW w paliwie wraz z magazynem paliwa 16m3”
„Dostawa kotłowni kontenerowej olejowej – 1 szt. o mocy 3MW w paliwie wraz z magazynem paliwa 16m3”
23.05.2024

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego (robota budowlana), nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3) ustawy p.z.p. (wartość zamówienia niższa niż progi unijne), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

„Dostawa środków ochrony indywidualnej dla pracowników MPEC Nowy Sącz”
„Dostawa środków ochrony indywidualnej dla pracowników MPEC Nowy Sącz”
18.04.2024

Postępowanie prowadzone jest wg zapisów „Regulaminu udzielania zamówień MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu” – zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego.

Termin składania ofert upływa w dniu 26 kwietnia 2024 r. o godz. 12:00

„Legalizację liczników ciepła oraz wodomierzy”
„Legalizację liczników ciepła oraz wodomierzy”
27.03.2024

Przedmiotem zamówienia jest: Legalizacja liczników ciepła oraz wodomierzy impulsowych z wymianą baterii, czyszczeniem (płukaniem), dostawą uszczelek dla każdego przepływomierza, ewentualna regulacja,
a w wymaganych przypadkach naprawa urządzeń, wg zakresu określonego w formularzu „OFERTA” stanowiącym załącznik nr 1 do nin. specyfikacji oraz wzoru umowy – zał. nr 2 do specyfikacji, w ciągu 2024 r.

,,Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Wolskiej i Barbackiego w Nowym Sączu ” odcinek od granicy działki 33/2 w obr. 87 do Z-5 (włącznie) oraz od TR-1 do studzienki na działce nr 2/5 w obr.87
,,Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Wolskiej i Barbackiego w Nowym Sączu ” odcinek od granicy działki 33/2 w obr. 87 do Z-5 (włącznie) oraz od TR-1 do studzienki na działce nr 2/5 w obr.87
25.03.2024

Postępowanie prowadzone jest wg zapisów „Regulaminu udzielania zamówień MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu” – zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego.

Termin składania ofert upływa w dniu 9 kwietnia 2024 r. o godz. 12.00

„Dostawa środków czystości dla MPEC Nowy Sącz”
„Dostawa środków czystości dla MPEC Nowy Sącz”
12.03.2024

Termin składania ofert upływa w dniu 21 marca 2024r. o godz. 12.00. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż i dostarczenie) do siedziby Zamawiającego w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56, środków czystości wg „Zakresu rzeczowo-finansowego” – zał. nr 1 do umowy

„Dostawę 8 000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego  w Nowym Sączu”
„Dostawę 8 000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu”
12.03.2024

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie paliwa: biomasa - zrębka drzewna, w ilości 8 000 metrów przestrzennych - do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56, w terminie do 30 kwietnia 2024 r.

„Montaż czterech lamp zewnętrznych z panelami fotowoltaicznymi, instalacji fotowoltaicznej oraz magazynu energii elektrycznej” w ramach projektu ,,Nowe Źródła Energii w MPEC Nowy Sącz”
„Montaż czterech lamp zewnętrznych z panelami fotowoltaicznymi, instalacji fotowoltaicznej oraz magazynu energii elektrycznej” w ramach projektu ,,Nowe Źródła Energii w MPEC Nowy Sącz”
07.03.2024

Postępowanie prowadzone jest wg zasady konkurencyjności opisanej w „Wytycznych w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021” oraz zapisów „Regulaminu udzielania zamówień MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu” – zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego i do wglądu
w siedzibie Zamawiającego. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej bazy konkurencyjności oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

« 1 2 3
. . .
18
»
Informacja UE
Informacja UE