Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

Historia

MPEC jest operatorem systemu zwanego sieciowym, posiadającego dwa zasadnicze elementy: źródła oraz sieć cieplną. Ponad 93 % energii cieplnej produkowane jest w technologii węglowej, w 3 źródłach z lokalizacją w Nowym i Starym Sączu. Posiadamy proekologiczne gazowe i olejowe urządzenia grzewcze, a niektóre jednostki wspomagane są dodatkowo przez kolektory słoneczne. Prowadzimy systematyczną wymianę sieci cieplnej, liczącej obecnie prawie 50 km. Sieć wykonana jest w kilku technologiach.

Połowę długości sieci stanowią rury preizolowane. Pozostałe to estakady na terenie przedsiębiorstwa i Moście 700-lecia oraz główne magistrale w technologii kanałowej. Systemy cieplne przesyłają energię w postaci ciepłej wody o parametrach 135/80 (wysokoparametrowe) i 95/70 (niskoparametrowe). Każdą końcówkę sieci wieńczy indywidualny bądź grupowy węzeł cieplny (odpowiednik lokalnej kotłowni), w którym dostarczona energia zostaje dostosowana parametrami do warunków pracy instalacji wewnętrznej w budynkach.

Wszystkie systemy posiadają stopniową lub płynną regulację jakościowo-ilościową. Klient decyduje o wielkości mocy zamówionej ciepła oraz o momentach jego włączeń i wyłączeń. Całość procesu kontrolowana jest i monitorowana komputerowo. Stale wykorzystywane nowości technologiczne pozwalają znacznie ograniczyć straty ciepła.

W minionych latach...

Ciepłownictwo w Nowym Sączu, do połowy lat 90-tych XX w. działało w ramach Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Wówczas rozpoczęto proces jego likwidacji i powołano do życia kilka spółek komunalnych, w tym Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. MPEC funkcjonuje od grudnia 1996 roku jako Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Miasto Nowy Sącz posiada pakiet większościowy.

Na początku prowadzono eksploatację 21 źródeł ciepła o łącznej mocy 113 MW, a głównym odbiorcą energii była spółdzielczość mieszkaniowa, której dostarczano 521 000 GJ. Sieć ciepłownicza, magistralna, rozdzielcza i przyłącza budowane były w technologii tradycyjnej. Kierownictwo i załoga MPEC, wspólnie z władzami miasta, przeprowadzają intensywną restrukturyzację i modernizację firmy, unowocześniając ją, wzmacniając jej znaczenie i pozycję ekonomiczną. Dynamiczna rozbudowa sieci systemu cieplnego, spowodowała podłączanie do niej nowych odbiorców.

Produkt oferowany przez MPEC ma konkurencyjne ceny, w których mieszczą się koszty eksploatacyjne, zapewniając bezpieczeństwo dostaw. Obecnie wykorzystujemy najnowsze technologie w przesyłaniu i dystrybucji ciepła. Obowiązujący System Zarządzania pozwala kontrolować całość działalności produkcyjnej i stale podnosić jakość świadczonych usług.

Nasze główne zadanie

To produkcja energii cieplnej i dostarczenie jej do klientów.

Urządzenia produkujące ciepło:

  • Kotłownia Millenium przy ul. Wiśniowieckiego –
    w kotłowni znajduje się 5 kotłów węglowych, każdy o mocy 12 MW oraz 2 kotły, każdy o mocy 5 MW. W grudniu 2020 roku rozpoczęto eksploatację kotła na biomasę o mocy 7 MW, dodatkowo w latach 2021-2023 zaplanowana jest budowa układu wysokosprawnej kogeneracji gazowej o łącznej nominalnej mocy nie mniejszej niż 6 MWe i 5,85 MWt.
  • Kotłownia Sikorskiego – w kotłowni znajdują się 4 kotły węglowe o mocy 3,5 MW każdy.
  • Kotłownia Stary Sącz – kotłownia gazowa o mocy ok. 1,4 MW.
  • Kotłownia Wólki – kotłownia gazowa o mocy 2 MW, wspomagana kolektorami solarnymi o powierzchni 100 m2.
  • Dodatkowo na terenie miasta rozlokowanych jest 19 lokalnych małych kotłowni gazowych.

Funkcjonować ekonomicznie i oszczędnie

Do zasadniczej produkcji energii cieplnej używamy wysokokalorycznego paliwa węglowego. Prawidłowe funkcjonowanie systemów oparte jest na ścisłej kontroli procesów termodynamicznych i hydraulicznych w źródłach ciepła i sieciach cieplnych, które są zautomatyzowane i monitorowane przez całą dobę. Pozwala to w danej chwili produkować tyle ciepła, ile zużywają odbiorcy. Roczna sprzedaż energii wynosi ok. 470 tyś. GJ. Warto dodać, że proces termorenowacji budynków nieznacznie tylko zmniejszył ową wielkość, co jest dowodem dynamicznej rozbudowy sieci i podłączenia nowych odbiorców.

System InTouch oraz monitoring internetowy lub radiowy pozwalają na wizualizację i automatyzację procesów technologicznych w kotłowniach i węzłach cieplnych, a przez to na eliminację zagrożeń awarii mogących wystąpić w pracy źródła i sieci. Rury preizolowane poprzez system telemetryczny umożliwiają kontrolowanie stanu własnej szczelności i trwałości izolacji termicznej. Woda, jako nośnik energii jest uzdatniana technologicznie w specjalnej stacji ciepłowni Milenium, w procesie wymiany kationitowej i odwróconej osmozy. Całkowicie oczyszczoną i zdemineralizowaną wodę wprowadza się codziennie do sieci w ilości ok. 4 m3.

Ochrona środowiska

Stale pracujemy nad zmniejszaniem ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza oraz eliminowaniem strat ciepła występujących w systemie. Wszystkie źródła ciepła eksploatowane w przedsiębiorstwie spełniają obecne normy z zakresu ochrony środowiska, a w najbliższych latach poziomy emisji pyłów zostaną jeszcze bardziej ograniczone wskutek planowanych dużych inwestycji w technologię instalacji węglowych. Kotłownie MPEC zużywają rocznie około 25 tysięcy ton miału węglowego najwyższej jakości, 1 mln m sześć. gazu ziemnego i niewielkie ilości oleju opałowego. Zakładowe laboratorium czuwa nad całością procesów technologicznych, a oprócz tego są one sprawdzane przez kontrolne instytucje zewnętrzne.

Nasi Odbiorcy

Ciepło sieciowe dostarczamy około 2/3 mieszkańców na 1/3 obszaru Nowego Sącza oraz na osiedlu „Słonecznym” w Starym Sączu.

To mocno zurbanizowane tereny z zabudową wielorodzinną, zakładami usługowymi i przemysłowymi. 50% odbiorców stanowią mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowych, a 14% wspólnot mieszkaniowych.

Pozostałą ilość ciepła otrzymują urzędy, szkoły, instytucje i firmy, placówki oświaty i służby zdrowia. MPEC ogrzewa lokale o łącznej powierzchni ponad 1 milion m2.

Laboratorium badawcze MPEC Nowy Sącz

Akredytowana działalność laboratorium badawczego obejmuje wykonywanie badań laboratoryjnych w zakresie badań próbek paliw stałych: węgla kamiennego i biomasy stałej.

Szczegółowy zakres akredytacji zamieszczono tutaj.

Informacja UE
Informacja UE