Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

Dostawa betonu C25

Nowy Sącz, 25 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania


Nowy Sącz, 18 czerwca 2020 r.

 

Sprawa: SZP/DWC/08/2020
postępowania o udzielenie zamówienia nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień
publicznych na podstawie art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy p.z.p.

Ogłoszenie o przetargu


Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu ul. Wiśniowieckiego 56

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„Dostawę betonu C 25”

 

Przedmiotem zamówienia jest:

sprzedaż i dostarczenie betonu (mieszanki betonowej) C25 ze zbrojeniem rozproszonym stalowym 28 kg/m3 –szacowana ilość 77 m3;
wynajem (dostarczenie) pompy do betonu w celu transportu betonu na odległość 15 mb
w poziomie.


Termin składania ofert upływa w dniu 25 czerwca 2020 r. o godz. 12:00.


Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w godzinach od 7:00 do 15:00.

 

Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Wiśniowieckiego 56, 33 – 300 Nowy Sącz


oraz oznakowane następująco:

Oferta na dostawę betonu. Nie otwierać przed 25 czerwca 2020 r. godz. 12:30
i opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

 

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty drogą elektroniczną na adres: sekretariat@mpecns.pl

Wybór formy złożenia oferty należy do Wykonawcy.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 czerwca 2020 r. o godz. 12:30
w siedzibie Zamawiającego, budynek A, sala narad.

Pliki do pobrania:

1. Treść ogłoszenia
2. Informacja dla wykonawcy
3. Załącznik nr. 1 - formularz ofertowy
4. Załącznik nr. 2 - wzór umowy
5. Informacja RODO

Informacja UE
Informacja UE