Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

"Dostawę 10 tysięcy litrów oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych”

Nowy Sącz, 21 lipca 2020 r.

Ogłoszenie o wyniku przetargu


Nowy Sącz, 08 lipca 2020 r.

Sprawa: SZP/BSP/102/15/2020

dot. postępowania o udzielenie zamówienia nie podlegającego pod ustawę Prawo zamówień publicznych na podstawie  art. 138 ust. 1a ustawy p.z.p.

 

Ogłoszenie o przetargu

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu
ul. Wiśniowieckiego 56

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 „Dostawę 10 tysięcy litrów oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych”

 

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż 10 tysięcy litrów oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych, spełniającego wymagania określone Polską Normą PN-C-96024,
z transportem do kotłowni Zamawiającego:

w Nowym Sączu przy ul. Barbackiego 64  – 5 tysięcy litrów oleju, oraz

w Starym Sączu na os. Słonecznym 10 – 5 tysięcy litrów oleju.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 16 lipca 2020 r. o godz. 12:00.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w godzinach od 7:00 do 15:00.

 

Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Wiśniowieckiego 56,  
33 – 300 Nowy Sącz oraz oznakowane następująco:

Oferta na olej opałowy. Nie otwierać przed 16 lipca 2020 r. godz. 12:30

i opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

 

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty drogą elektroniczną na adres: sekretariat@mpecns.pl

Wybór formy złożenia oferty należy do Wykonawcy.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 lipca 2020 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego, budynek A, sala narad.

 

Ogłoszenie oraz załączniki do pobrania:

Ogłoszenie o przetargu

Oferta-zał. nr 1 do ogłoszenia

Wzór umowy - zał. nr 2 do ogłoszenia

Informacje dla Wykonawcy do oferty

Informacja RODO

 

 

Informacja UE
Informacja UE