Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

„Dostawę 1500 ton piasku – loco teren miasta Nowego Sącza”

Nowy Sącz, 22 lipca 2020 r.

Ogłoszenie o wyniku przetargu


Nowy Sącz, 16 lipca 2020 r.

Sprawa: SZP/DIN/Z/10/2020

dot. Postępowania o udzielenie zamówienia nie podlegającego pod ustawę Prawo zamówień publicznych na podstawie  art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy p.z.p. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

Ogłoszenie o przetargu

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

w Nowym Sączu ul. Wiśniowieckiego 56

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 „Dostawę 1500 ton piasku – loco teren miasta Nowego Sącza.”

 

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa 1500 ton piasku – mieszanki kruszywa łamanej drobnej – loco teren miasta Nowego Sącza (tj. magazyn Zamawiającego przy ul. Wiśniowieckiego 56 w Nowym Sączu lub teren budowy) w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020 r.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 22 lipca 2020 r. o godz. 12:00.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w godzinach od 7:00 do 15:00.

 

Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

Wiśniowieckiego 56, 33 – 300 Nowy Sącz

 

oraz oznakowane następująco:

Oferta na piasek. Nie otwierać przed 22 lipca 2020 r. godz. 12:30

i opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

 

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty drogą elektroniczną na adres: sekretariat@mpecns.pl
Wybór formy złożenia oferty należy do Wykonawcy.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 lipca 2020 r. o godz. 12:30

 

Pobierz ogłoszenie oraz załączniki:

Ogłoszenie o przetargu

01 Oferta - zał. nr 1 do ogłoszenia

02 Wzór umowy - zał. nr 2 do ogłoszenia

Informacja RODO

Informacje dla Wykonawcy

Informacja UE
Informacja UE