Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

„Legalizację liczników ciepła oraz wodomierzy”

Nowy Sącz, dnia 8 kwietnia 2024 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania


Nowy Sącz, dnia 27 marca 2024 r.

Sprawa: DEA.1.2024

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia nie podlegającego pod ustawę Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3 ustawy p.z.p. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu

Wiśniowieckiego 56 ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„Legalizację liczników ciepła oraz wodomierzy”

 

Przedmiotem zamówienia jest: Legalizacja liczników ciepła oraz wodomierzy impulsowych z wymianą baterii, czyszczeniem (płukaniem), dostawą uszczelek dla każdego przepływomierza, ewentualna regulacja, a w wymaganych przypadkach naprawa urządzeń, wg zakresu określonego w formularzu „OFERTA” stanowiącym załącznik nr 1 do nin. specyfikacji oraz wzoru umowy – zał. nr 2 do specyfikacji, w ciągu 2024 r.

Termin składania ofert upływa w dniu 5 kwietnia 2024 r. o godz. 12.00.

Otwarcie (odczytanie) ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 5 kwietnia 2024 r. o godz. 12.30.

Termin wykonania przedmiotu umowy - do 30 dni od dnia dostarczenia przez Zamawiającego danej partii urządzeń do legalizacji. Umowa obowiązuje do 31 grudnia 2024 r.

 

Pobierz ogłoszenie, SIWZ i załączniki

Informacja UE
Informacja UE