Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

„MODERNIZACJA INSTALACJI BIOMASOWEJ 7,4 MW -WYKONANIE/DOSTAWA I MONTAŻ EKONOMIZERA WODA – SPALINY W ZESPOLE KOTŁOWNI MILENIUM W NOWYM SĄCZU”

Nowy Sącz, dnia 17 lipca 2024 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania


Nowy Sącz, dnia 5 lipca 2024 r.

Odpowiedzi na zapytania


Nowy Sącz, dnia 4 lipca 2024 r.

Odpowiedzi na zapytania


Nowy Sącz, dnia 26 czerwca 2024 r.

Sprawa: ZP.60.DWC.4.2024    

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego (robota budowlana), nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3) ustawy p.z.p. (wartość zamówienia niższa niż progi unijne), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu

Wiśniowieckiego 56 ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„MODERNIZACJA INSTALACJI BIOMASOWEJ 7,4 MW -WYKONANIE/DOSTAWA I MONTAŻ EKONOMIZERA WODA – SPALINY W ZESPOLE KOTŁOWNI MILENIUM W NOWYM SĄCZU”

Postępowanie prowadzone jest wg „Regulaminu udzielania zamówień MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu” – zamieszczonego na stronie internetowej oraz do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 11 lipca 2024 r. o godz. 12.00

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „MODERNIZACJA INSTALACJI BIOMASOWEJ 7,4 MW -WYKONANIE/DOSTAWA I MONTAŻ EKONOMIZERA WODA – SPALINY W ZESPOLE KOTŁOWNI MILENIUM W NOWYM SĄCZU” wg postanowień SIWZ i załączników do SIWZ.

 

Kody CPV:

CPV 45251200-3 – Roboty budowlane w zakresie ciepłowni

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

 

Termin realizacji zamówienia:

  1. Wykonanie uzgodnień oraz wykonanie dokumentacji technicznej wraz z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (dokumentacja BIOZ) dla projektowanego zadania - do dwóch miesięcy od podpisania umowy.
  2. Prace budowlane, montaż nowego ekonomizera z niezbędnymi odbiorami, badaniami i próbami - do 31.10.2024 r.
  3. Zakończenie prac w systemach sterowania wprowadzenie danych do systemu nadrzędnego i odbiór UDT i przekazanie wszystkich dokumentów - do 10.12.2024 r.

 

 

Wadium – 50.000,00 zł

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Najniższa łączna cena ofertowa (brutto) -100 pkt

 

Pobierz ogłoszenie, SIWZ i załączniki

Informacja UE
Informacja UE