Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

„Montaż czterech lamp zewnętrznych z panelami fotowoltaicznymi, instalacji fotowoltaicznej oraz magazynu energii elektrycznej” w ramach projektu ,,Nowe Źródła Energii w MPEC Nowy Sącz”

 

Nowy Sącz, dnia 20 marzec 2024 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Nowy Sącz, dnia 7 marzec 2024 r.

Sprawa: ZP.60.DEK.2.2024     

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego (dostawa), nie podlegającego pod ustawę Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3 ustawy P.z.p. (wartość zamówienia niższa niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy P.z.p.), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu

Wiśniowieckiego 56 ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Wykonanie zadania pn.:

„Montaż czterech lamp zewnętrznych z panelami fotowoltaicznymi, instalacji fotowoltaicznej oraz magazynu energii elektrycznej”

w ramach projektu ,,Nowe Źródła Energii w MPEC Nowy Sącz”

Postępowanie prowadzone jest wg zasady konkurencyjności opisanej w „Wytycznych w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021” oraz zapisów „Regulaminu udzielania zamówień MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu” – zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego i do wglądu
w siedzibie Zamawiającego. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej bazy konkurencyjności oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

 

Nr projektu: Nr MFEOG.07.04.13-06-0022/21-04

Tytuł projektu: „Nowe Źródła Energii w MPEC Nowy Sącz"

Tytuł zadania: „Montaż sześciu lamp zewnętrznych z panelami fotowoltaicznymi, instalacji fotowoltaicznej oraz magazynu energii elektrycznej.”

Projekt jest współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 15 marca 2024 r. o godz. 12.00

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sześciu lamp ulicznych zasilanych panelami fotowoltaicznymi oraz magazynu energii elektrycznej, a także wykonanie instalacji fotowoltaicznej wg „Opisu przedmiotu zamówienia” – zał. nr 1 do SIWZ i umowy oraz postanowień SIWZ i załączników do SIWZ.

 

Główny kod CPV:

09332000-5 – Instalacje słoneczne

 

Dodatkowy kod CPV:

3150000-1 – Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

31430000-9 – Akumulatory elektryczne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności Wykonawcy, zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych.

 

Termin realizacji zamówienia:

 

Termin realizacji robót do 15.04.2024 r.

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

najniższa łączna cena ofertowa brutto za całość zamówienia – 100 pkt

 

Pobierz ogłoszenie, SIWZ i załączniki .

 

 

Informacja UE
Informacja UE