Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

„Opracowanie wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla „Zespołu Kotłowni Milenium” w Nowym Sączu”

 

Nowy Sącz, 16.06.2020 r. 

Ogłoszenie o wyniku postępowania


Nowy Sącz, 03 czerwca 2020 r.

 

Sprawa: SZP/DFS.05.2020

dot. postępowania o udzielenie zamówienia nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień

publicznych na podstawie art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy p.z.p.

 

Ogłoszenie o przetargu

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu ul. Wiśniowieckiego 56

ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Opracowanie wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego
dla „Zespołu Kotłowni Milenium” w Nowym Sączu”

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego wraz
z wymaganymi przepisami załącznikami w celu uzyskania stosownej decyzji w formie tekstu jednolitego dla „Zespołu Kotłowni Milenium”, oraz udział w prowadzeniu postępowania w celu uzyskania pozwolenia aż do jego wydania.

Termin składania ofert upływa w dniu 16 czerwca 2020 r. o godz. 12:00.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w godzinach od 7:00 do 15:00.

 

Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Wiśniowieckiego 56, 33 – 300 Nowy Sącz

 

oraz oznakowane następująco:

Oferta na pozwolenie zintegrowane. Nie otwierać przed 16 czerwca 2020 r. godz. 12:30
i opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

 

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty drogą elektroniczną na adres: sekretariat@mpecns.pl

Wybór formy złożenia oferty należy do Wykonawcy.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 czerwca 2020 r. o godz. 12:30
w siedzibie Zamawiającego, budynek A, sala narad.

 

Pobierz ogłoszenie i załączniki :

Ogłoszenie o przetargu

Informacja RODO

Informacje dla Wykonawcy

Oferta-zał. nr 1 do ogłoszenia

Szczeg. Opis Przedm. Zamów. -zał. nr 1 do umowy

Wykaz wykon. usług - zał. nr 3 do ogłoszenia

Wzór protokołu odbioru - zał. nr 2 do umowy

Wzór umowy - zał. nr 2 do ogłoszenia

 

Informacja UE
Informacja UE