Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

Ogłoszenia

Przedstawiamy informacje dot. ogłoszonych przetargów:

I. Ogłoszenia o zbyciu:

(Brak ogłoszeń o zbyciu)

II. Ogłoszenia przetargów bieżące:

Przebudowa sieci ciepłowniczej – Odcinek B
Przebudowa sieci ciepłowniczej – Odcinek B
28.10.2021

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Przebudowa sieci ciepłowniczej – odcinek B tj.

na które składają się:

  1. a) „Przebudowa sieci ciepłowniczej – odcinek B” przebudowa sieci ciepłowniczej kanałowej 2xDN350, 2xDN300, 2xDN250 na sieć ciepłowniczą preizolowaną 2xDN350, 2xDN300, 2xDN250 zlokalizowanej wzdłuż ul. Łukasińskiego i Siemiradzkiego w Nowym Sączu,
  2. b) „Przebudowa i zabezpieczenie istn. sieci nN i SN Tauron Dystrybucja S.A.” przebudowa odcinków linii energetycznych kolidujących z projektowaną preizolowaną siecią ciepłowniczą zlokalizowanych wzdłuż ul. Łukasińskiego i Malczewskiego w Nowym Sączu,
Wymiana zbiornika wody technologicznej na terenie kotłowni M II w Nowym Sączu
Wymiana zbiornika wody technologicznej na terenie kotłowni M II w Nowym Sączu
28.10.2021

Przedmiotem zamówienia jest wymiana zbiornika wody technologicznej na terenie kotłowni
M II w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56. Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę zbiornika 35 m3 na zbiornik 100 m3

„Dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu elektrycznego dla MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu.”
„Dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu elektrycznego dla MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu.”
15.10.2021

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu elektrycznego dla MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu” wg postanowień SIWZ i załączników do SIWZ.

,,Wymianę zbiornika wody technologicznej na terenie kotłowni M II w Nowym Sączu”
,,Wymianę zbiornika wody technologicznej na terenie kotłowni M II w Nowym Sączu”
13.10.2021

Termin realizacji zamówienia: do 27 grudnia 2021 r.

„Dostawę worków filtracyjnych do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu”
„Dostawę worków filtracyjnych do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu”
11.10.2021

Termin składania ofert upływa w dniu 20 października 2021 r. o godz. 12.00.

„Wykonanie projektu rozbiórki budynku byłej kotłowni osiedlowej w Starym Sączu wraz  z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na rozbiórkę”.
„Wykonanie projektu rozbiórki budynku byłej kotłowni osiedlowej w Starym Sączu wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na rozbiórkę”.
01.10.2021

Termin składania ofert upływa w dniu 7 października 2021 r. o godz. 12.00.

Wykonanie zadania pn.: ,,Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Jana Pawła II 40 w Nowym Sączu – odcinek od Z-23 do budynku.”
Wykonanie zadania pn.: ,,Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Jana Pawła II 40 w Nowym Sączu – odcinek od Z-23 do budynku.”
30.09.2021

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę odcinka przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Jana Pawła II 40 na odcinku od Z-23 do budynku z rur preizolowanych wysokich parametrów (całkowita długość odcinka L ≈ 2 x 251,0 m).

„Dostawę i montaż trzech wymiennikowych węzłów cieplnych w budynkach zlokalizowanych  w Nowym Sączu przy: ul. Jana Pawła II 16  segment A,  ul. Jana Pawła II 16 A segment B, ul. Jana Pawła II 16 A segment C”  w ramach projektu „Nowe Źródła Energii w MPEC
„Dostawę i montaż trzech wymiennikowych węzłów cieplnych w budynkach zlokalizowanych w Nowym Sączu przy: ul. Jana Pawła II 16 segment A, ul. Jana Pawła II 16 A segment B, ul. Jana Pawła II 16 A segment C” w ramach projektu „Nowe Źródła Energii w MPEC
27.09.2021

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa i montaż trzech wymiennikowych węzłów cieplnych
w budynkach zlokalizowanych w Nowym Sączu przy: ul. Jana Pawła II 16  segment A, ul. Jana Pawła II 16 A segment B, ul. Jana Pawła II 16 A segment C” w ramach projektu „Nowe Źródła Energii w MPEC Nowy Sącz ”.

 

„Badania diagnostyczne wirników wentylatorów”
„Badania diagnostyczne wirników wentylatorów”
31.08.2021

Termin składania ofert upływa w dniu 7 września 2021 r. o godz. 12.00.

Otwarcie (odczytanie) ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 7 września 2021 r. o godz. 12.30.

Wykonanie zadania pn.: „Przebudowa sieci ciepłowniczej – Odcinek G”
Wykonanie zadania pn.: „Przebudowa sieci ciepłowniczej – Odcinek G”
25.08.2021

Postępowanie prowadzone jest wg zasady konkurencyjności opisanej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” oraz wg „Regulaminu udzielania zamówień MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu”

„Budowę instalacji „typu nerka ciepłownicza” w obiekcie Zamawiającego w Nowym Sączu”
„Budowę instalacji „typu nerka ciepłownicza” w obiekcie Zamawiającego w Nowym Sączu”
16.08.2021

Przedmiotem zamówienia jest budowa nowej instalacji oczyszczania wody sieciowej, na potrzeby MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu, polegająca na zaprojektowaniu, wykonaniu, montażu i uruchomieniu instalacji typu „nerka ciepłownicza”.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: „Dostawę pompy Grundfoss NK 100-250/269 lub równoważnej”
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: „Dostawę pompy Grundfoss NK 100-250/269 lub równoważnej”
11.08.2021

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż i dostarczenie) nowej pompy Grudfoss NK 100-250/269 lub równoważnej - do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56.

« 1
. . .
10 11 12
. . .
18
»
Informacja UE
Informacja UE