Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

 Przebudowa sieci ciepłowniczej – Odcinek D etap I

 

22.09.2020 r. Ogłoszenie owyniku postępowania


Nowy Sącz dn. 03 września 2020 r.

 

Sprawa: SZP/DIN/Z/15/20         

dot. postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego (robota budowlana), nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy p.z.p. (wartość zamówienia niższa niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy p.z.p.), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu

Wiśniowieckiego 56 ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Wykonanie zadania pn.:

 „Przebudowa sieci ciepłowniczej – Odcinek D etap I”

 

Postępowanie prowadzone jest wg zasady konkurencyjności opisanej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” oraz wg „Regulaminu udzielania zamówień MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu” – zamieszczonego na stronie internetowej oraz do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Nr projektu: POIS.01.05.00-00-0027/18-00
Tytuł projekt: „Modernizacja sieci ciepłowniczej oraz likwidacja węzła grupowego."

Projekt jest współfinansowany z oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

Termin składania ofert upływa w dniu 18 września 2020 r. o godz. 1200.

 

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie zadania pn.: „Przebudowa sieci ciepłowniczej – odcinek D etap I” tj. przebudowę odcinka sieci ciepłowniczej 2xDN350 na sieć preizolowaną 2xDN400/560 zlokalizowanego wzdłuż ulicy Wiśniowieckiego w Nowym Sączu na działkach nr 2/2, 2/8 w obrębie 68 (odcinek punkt P3 – komora KII). Zadanie to obejmuje:

  • demontaż istniejącej sieci ciepłowniczej kanałowej o średnicy 2 x Dn 350 mm,
  • wykonanie nowej sieci ciepłowniczej o średnicy 2 x Dn 450 mm z rur i elementów preizolowanych zgodnie z projektem i uzgodnieniami,
  • wykonanie robót odtworzeniowych terenu,

wg „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia” – zał. nr 1 do SIWZ/ umowy oraz postanowień SIWZ
i załączników do SIWZ.

 

CPV 45231110-9 – Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności Wykonawcy, zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych.

 

Termin realizacji zamówienia:

Przekazanie placu budowy – do trzech dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

Wykonanie przedmiotu umowy – do pięciu tygodni od dnia zawarcia umowy.

Wyłączenie z eksploatacji istniejącej sieci ciepłowniczej zgodnie z punktem C.2. ppkt 1.2 „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia” – zał. nr 1 do SIWZ/umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w przypadku problemów z terminowym uzyskaniem pozwolenia na budowę / zgłoszenia.

Wadium – 10.000,00 zł

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

najniższa łączna cena ofertowa (brutto) – 100  %.

 

Pobierz: 

Ogłoszenie

SIWZ

zał. nr 1          –    „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” (także jako zał. nr 1 do umowy),

zał. nr 2          –    Przedmiary robót,

zał. nr 3          –    Wzór umowy,

zał. nr 4          –    Oświadczenie o dysponowaniu osobami,

zał. nr 5          –    Wykaz wykonanych robót,

zał. nr 6          –    Oświadczenie o polisie OC,

zał. nr 7          –    Oświadczenie o braku okoliczności,

zał. nr 8          –    Formularz „Oferta”,

zał. nr 9          –    Karta gwarancyjna (także jako zał. nr 2 do umowy),

zał. nr 10       –    Informacja RODO,

zał. nr 11       –    Dokumentacja projektowa :

11a-dokumentacja projektowa

11b-dokumentacja projektowa

11c- dokumentacja projektowa-Protokół z narady koordynacyjnej 08.07.2020 - część graficzna

11d-dokumentacja projektowaDecyzja MZD cz. graficzna

zał. nr 12       –    Instrukcja spawania,
zał. nr 13      -   „Instrukcja wewnętrzna - Warunki techniczne projektowania, wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych”.

 


Modyfikacje , pytania i odpowiedzi

modyfikacja-09-09-2020

 

Informacja UE
Informacja UE