Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

,,Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Wolskiej i Barbackiego w Nowym Sączu ” odcinek od granicy działki 33/2 w obr. 87 do Z-5 (włącznie) oraz od TR-1 do studzienki na działce nr 2/5 w obr.87

 

Nowy Sącz, dnia 20 marca 2024 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Nowy Sącz, dnia 7 marca 2024 r.

2024-03-07 Uzupełnienie dokumentacji przetargowej

Pobierz uzupełnienie dokumentacji przetargowej


Nowy Sącz, dnia 1 marca 2024 r.

Sprawa: ZP.60.DIN.7.2024     

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego (robota budowlana), przeprowadzanego bez zastosowania ustawy prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3) ustawy p.z.p. (wartość zamówienia niższa niż progi unijne), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu

Wiśniowieckiego 56 ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Wykonanie zadania pn.:

,,Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Wolskiej i Barbackiego w Nowym Sączu ” odcinek od granicy działki 33/2 w obr. 87 do Z-5 (włącznie) oraz od TR-1 do studzienki na działce nr 2/5 w obr.87

 

Postępowanie prowadzone jest wg zapisów „Regulaminu udzielania zamówień MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu” – zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 19 marca 2024 r. o godz. 12.00

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: ,,Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Wolskiej i Barbackiego w Nowym Sączu ” odcinek od granicy działki 33/2 w obr. 87 do Z-5 (włącznie) oraz od TR-1 do studzienki na działce nr 2/5 w obr.87. wg „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia” – zał. nr 1 do specyfikacji/ umowy oraz postanowień SIWZ i załączników do SIWZ. Materiały (rury i elementy preizolowane) po stronie Zamawiającego.

Przedsięwzięcie obejmuje:

a) rozbudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów,

- długość sieci 2x L≈118 m + RHDPEt 4 x Ø40 ,

- średnica 2xDN150,

b) rozbudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów,

- długość sieci 2x L≈8 m + RHDPEt 4 x Ø40,

- średnica 2xDN80,

 

Główny przedmiot zamówienia:

CPV 45231110-9 – Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów.

 

Zadanie winno być wykonane w terminie od 08.05.2024 r. do 21.06.2024 r.

 

Wadium – 10.000,00 zł

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

najniższa łączna cena ofertowa brutto za całość zamówienia – 100 pkt

 

Pobierz ogłoszenie, SIWZ i załączniki

Pobierz uzupełnienie dokumentacji przetargowej

 

Informacja UE
Informacja UE