Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań:

 

Nowy Sącz dn. 26.08.2020

Ogłoszenie o wyniku przetargu


Nowy Sącz dn. 07 sierpnia 2020 r.

 

Sprawa: SZP/DIN/Z/07/20          

dot. postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego (usługa), nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy p.z.p. (wartość zamówienia niższa niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy p.z.p.).

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu

Wiśniowieckiego 56 ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań:

„Likwidacja węzła grupowego I Brygady 14”,

„Likwidacja węzła grupowego I Brygady 20”,

„Likwidacja węzła grupowego Korzeniowskiego 10”,

w Nowym Sączu.

 

 

Projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020, Działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

CPV:

71320000-7         Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322200-3         Usługi projektowania rurociągów
71248000-8         Nadzór nad projektem i dokumentacją

 

Termin składania ofert upływa w dniu 25 sierpnia 2020 r. o godz. 12.00

 

Przedmiotem zamówienia jest:

 1. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych dla zadania: „Likwidacja węzła grupowego
  I Brygady 14”
  z podziałem na dwa tematy :
  1. BUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ I PRZYŁĄCZY DO BUDYNKÓW I BRYGADY 4, 4A, 8, 10, 12, 14, 18 ORAZ ROKITNIAŃCZYKÓW 36, 38, 40 W NOWYM SĄCZU
  2. INSTALACJA WĘZŁÓW CIEPLNYCH INDYWIDUALNYCH W BUDYNKACH I BRYGADY 4, 4A, 8, 10, 12, 14, 18 ORAZ ROKITNIAŃCZYKÓW 36, 38, 40 W NOWYM SĄCZU.

 

 1. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych dla zadania: „Likwidacja węzła grupowego
  I Brygady 20”
  z podziałem na dwa tematy :
  1. BUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ I PRZYŁĄCZY DO BUDYNKÓW I BRYGADY 16, 20, 22, 26, 28, 32 W NOWYM SĄCZU
  2. INSTALACJA WĘZŁÓW CIEPLNYCH INDYWIDUALNYCH W BUDYNKACH I BRYGADY 16, 20, 22, 26, 28, 32 W NOWYM SĄCZU.
 2. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych dla zadania: „Likwidacja węzła grupowego Korzeniowskiego 10” z podziałem na dwa tematy :
  1. BUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ I PRZYŁĄCZY DO BUDYNKÓW I BRYGADY 24, 34, 36 ORAZ KORZENIOWSKIEGO 6, 6F, 8, 10 W NOWYM SĄCZU
  2. INSTALACJA WĘZŁÓW CIEPLNYCH INDYWIDUALNYCH W BUDYNKACH I BRYGADY 24, 34, 36 ORAZ KORZENIOWSKIEGO 6, 6F, 8, 10 W NOWYM SĄCZU.

 

Celem w/w zadań jest zmiana dotychczasowego sposobu zasilania w ciepło dla potrzeb centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej budynków osiedla Wojska Polskiego, które obecnie zasilane są z trzech dwufunkcyjnych wymiennikowni grupowych siecią ciepłowniczą 4 – przewodową niskoparametrową.

 

Terminy realizacji dla poszczególnych tematów wskazane są we wzorze umowy – zał. nr 3 do specyfikacji.

Wykonanie i dostarczenie całości dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie potrzebnym do uzyskania pozwolenia na budowę / zgłoszenia budowy w terminie do:

 1. 30 listopada 2020 r. – dla tematów: 1) b.; 2) b.; 3) b.; zgodnie z § 1 punkt 1 wzoru umowy,
 2. 04 grudnia 2020 r. – dla tematów: 1) a.; 2) a.; 3) a.; zgodnie z § 1 punkt 1 wzoru umowy.

 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: najniższa łączna cena ofertowa brutto.

 

Ogłoszenie, SIWZ i załączniki – pobierz załączniki:

 

 

Postępowanie prowadzone jest wg zasady konkurencyjności opisanej wWytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” oraz wg „Regulaminu udzielania zamówień  Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu” – zamieszczonego na stronie internetowej oraz do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Informacja UE
Informacja UE