Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

„Wykonanie naprawy ceramiki kotła biomasowego 7MW”

Nowy Sącz, dnia 18 lipca 2024r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania


Nowy Sącz, dnia 4 lipca 2024r.

Odpowiedzi na zapytania


Nowy Sącz, dnia 3 lipca 2024 r.

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców


Nowy Sącz, dnia 28 czerwca 2024 r.

Sprawa: ZP.60.DWC.8.2024

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego niepodlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3 ustawy p.z.p., (wartość zamówienia niższa niż progi unijne), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wg „Regulaminu udzielania zamówień MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu”, na:

 

„Wykonanie naprawy ceramiki kotła biomasowego 7MW”

 

Przedmiotem zamówienia jest przegląd i wykonanie naprawy obmurza kotła biomasowego 7MW w MPEC Sp. z o.o. Nowym Sączu. – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr 1 do SIWZ i umowy.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 15 lipca 2024 r. o godz. 12.00

 

Termin realizacji zamówienia: do 30 września 2024 r.

 

Wadium: 6 000,00 zł

 

Pobierz załączniki

Informacja UE
Informacja UE