Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

Wykonanie posadzki betonowej

 

Nowy Sącz, 29 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania


Nowy Sącz, 18 czerwca 2020 r.

 

Sprawa: SZP/DWC/07/2020
dot. postępowania o udzielenie zamówienia nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień

publicznych na podstawie art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy p.z.p.

 

Ogłoszenie o przetargu
 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu ul. Wiśniowieckiego 56

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„Wykonanie posadzki betonowej”

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie posadzki betonowej wewnątrz wiaty na sprzęt ciężki na „gładko” w ilości szacunkowej 310 m 2 na terenie kotłowni Milenium w Nowym Sączu.

 

 

Termin składania ofert upływa w dniu  25 czerwca 2020 r. o godz. 13:00.
 

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w godzinach od 7:00 do 15:00.

 

Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

ul. Wiśniowieckiego 56,  33 – 300 Nowy Sącz

 

oraz oznakowane następująco:

Oferta na posadzkę betonową. Nie otwierać przed 25 czerwca 2020 r. godz. 13:30
i opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

 

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty drogą elektroniczną na adres: sekretariat@mpecns.pl

Wybór formy złożenia oferty należy do Wykonawcy.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 czerwca 2020 r. o godz. 13:30
w siedzibie Zamawiającego, budynek A, sala narad.

Pliki do pobrania:

1.Treść ogłoszenia
2.Informacja dla wykonawcy
3.Załącznik nr. 1 - formularz ofertowy
4.Załącznik nr. 2 - wzór umowy
5.Załącznik nr. 1 do umowy - zakres rzeczowy
6. Informacja RODO

Informacja UE
Informacja UE