Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

„Wynajem Kotłowni Kontenerowej olejowej - 3 szt. o mocy 3MW każda wraz z magazynem oleju 16 m3”

Nowy Sącz, dnia 02.07.2024 r.

Ogłoszenie o wyniki postepowania


Nowy Sącz, dnia 23 maja 2024 r.

 

Sprawa: ZP.60.DWC.2.2024    

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego (robota budowlana), nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3) ustawy p.z.p. (wartość zamówienia niższa niż progi unijne), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu

Ul. Wiśniowieckiego 56

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 Wynajem Kotłowni Kontenerowej olejowej - 3 szt. o mocy 3MW każda wraz z magazynem oleju 16 m3

 

Postępowanie prowadzone jest wg „Regulaminu udzielania zamówień MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu” – zamieszczonego na stronie internetowej oraz do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Termin składania ofert upływa w dniu 4 czerwca 2024 r. o godz. 12.30

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Wynajem Kotłowni Kontenerowej olejowej - 3 szt. o mocy 3MW każda wraz z magazynem oleju 16 m3 wg postanowień SIWZ i załączników do SIWZ.

Kody CPV:

44621200-1 - kotły grzewcze,

45310000 - roboty elektryczne,

45331110-0 - instalowanie kotłów.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Termin realizacji zamówienia:

  1. Przedmiot umowy w zakresie najmu 3 kotłów olejowych z magazynem paliwa zostanie wykonany i odebrany w terminie maksymalnie do 2 grudnia 2024 r. W przypadku przesunięcia terminu odbioru zostanie odpowiednio skorygowany okres najmu.
  2. Okres najmu 3 szt. kotłów olejowych wraz magazynami paliwa będzie trwał
    14 tygodni, (02.12.2024 r. - 07.03.2025 r.) liczonych od chwili podpisania protokołu odbioru końcowego, z możliwością przedłużenia/skrócenia okresu najmu o dwa tygodnie. Po zakończonym okresie najmu Wykonawca na swój koszt zdemontuje i odbierze kotły najpóźniej w terminie 14 dni od zakończenia najmu. Strony sporządzą protokół odbioru.
  3. Za dzień wykonania przedmiotu umowy uznaje się datę zakończenia okresu najmu potwierdzoną pismem do Wykonawcy o zakończeniu najmu i możliwości demontażu kotłów.
  4. W razie wystąpienia okoliczności mogących mieć wpływ na termin realizacji zamówienia objętego niniejszą umową Wykonawca na piśmie powiadomi niezwłocznie o tym fakcie Zamawiającego.

 

Wadium – 20.000,00 zł

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Najniższa łączna cena ofertowa (brutto) -100 pkt

Pliki do pobrania:

1. SIWZ 

2. zał. nr 1          –    Formularz „Oferta”,

3. zał. nr 2          –    Wzór umowy,

4. zał. nr 3          –    Wykaz wykonanych usług,

5. zał. nr 4          –    Oświadczenie o polisie OC,

6. zał. nr 5          –    Informacja RODO.

Informacja UE
Informacja UE