Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

„Dostawa agregatu prądotwórczego”

Nowy Sącz, dnia 19 maja 2022 r.

Ogłoszenie o wyniku-ponowny wybór

Nowy Sącz, dnia 26 kwietnia 2022 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Nowy Sącz, dnia 20 kwietnia 2022 r.

Odpowiedź na pytanie-20.04.2022 r


Nowy Sącz, dnia 14 kwietnia 2022 r.

Sprawa: ZP.60.DEK.7.2022 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia  nie podlegającego pod ustawę Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3 ustawy p.z.p. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu

Wiśniowieckiego 56 ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„Dostawę agregatu prądotwórczego”

 

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56, fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego ze stabilizacją napięcia AVR o mocy ciągłej minimum 12 kW.

Termin realizacji zamówienia  - do 29 lipca 2022 r.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 22 kwietnia 2022 r. o godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 22 kwietnia 2022 r. o godz. 12.30.

Ofertę, sporządzoną na załączniku nr 1 do ogłoszenia, podpisaną przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy, wraz z załącznikami, należy przesłać (w formie skanu lub z podpisem kwalifikowanym)  drogą elektroniczną do Zamawiającego na adres: sekretariat@mpecns.pl

Należy dołączyć adnotację: „Oferta na agregat prądotwórczy”.

 

Pobierz ogłoszenie i załączniki

 

Informacja UE
Informacja UE