Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

„Dostawa drzew oraz materiałów ogrodniczych”

Nowy Sącz, dnia 6 kwietnia 2022 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania


Nowy Sącz, dnia 29 marca 2022 r.

Sprawa: ZP.60.DIN.9.2022

   

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia  nie podlegającego pod ustawę Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3 ustawy P.z.p. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu

Wiśniowieckiego 56 ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„Dostawę drzew oraz materiałów ogrodniczych”

Termin składania ofert upływa w dniu 5 kwietnia 2022 r. o godz. 13.00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 5 kwietnia 2022 r. o godz. 13.30.  Ofertę, sporządzoną na załączniku nr 1 do ogłoszenia oraz Harmonogram rzeczowo-finansowy, podpisane przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy, należy przesłać w formie skanu drogą elektroniczną do Zamawiającego na adres: sekretariat@mpecns.pl z adnotacją: „Oferta na drzewa oraz materiały ogrodnicze”.

 

Wykonawca może złożyć ofertę w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, budynek A, I piętro – sekretariat lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej. Sekretariat czynny w dni robocze od 7.00 do 15.00. Opakowanie powinno być zaadresowane do Zamawiającego:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Wiśniowieckiego 56; 33 – 300 Nowy Sącz, oraz oznakowane następująco:

„Oferta na drzewa oraz materiały ogrodnicze”. Nie otwierać przed 5 kwietnia 2022 r. godz. 13.30.

oraz opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

 

Wybór formy złożenia oferty należy do Wykonawcy.

 

Pobierz ogłoszenie i załączniki

Informacja UE
Informacja UE