Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

„Dostawa środków czystości dla MPEC Nowy Sącz”

Nowy Sącz, dnia 25 września 2023 r.

Ogołoszenie o wyniku przetargu


Nowy Sącz, dnia 5 września 2023 r.

2023-09-05 Odpowiedź na pytanie

Zakres rzeczowo - finansowy - zał. nr 1 PO MODYFIKACJI Z DN. 5.09.2023


Nowy Sącz, dnia 4 września 2023 r.

Sprawa: BSP.4.2023

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia, nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3 ustawy p.z.p. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu

Wiśniowieckiego 56 ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Wykonanie zadania pn.:

„Dostawa środków czystości dla MPEC Nowy Sącz”

 

Postępowanie prowadzone jest wg zapisów „Regulaminu udzielania zamówień MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu” – zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 12 września 2023 r. o godz. 11.00

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż i dostarczenie) do siedziby Zamawiającego w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56, środków czystości wg „Zakresu rzeczowo-finansowego” – zał. nr 1 do umowy.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował jedynym kryterium:

Najniższa łączna cena ofertowa brutto za realizację zamówienia

 

Pobierz :

Ogłoszenie, SIWZ i załączniki 

 

Informacja UE
Informacja UE