Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu elektrycznego dla MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu

Nowy Sącz, dnia 6 grudnia 2021 r.

Informacja o wyniku postępowania


Nowy Sącz, dnia 30 listopada 2021 r.

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ


Nowy Sącz, dnia 29 listopada 2021 r.

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ


Nowy Sącz, dnia 24 listopada 2021 r.

 

Sprawa: ZP.60.DEA.12.2021      

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia  nie podlegającego pod ustawę Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3 ustawy P.z.p. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu

Wiśniowieckiego 56 ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„Dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu elektrycznego dla MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu.”

 

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu elektrycznego dla MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu” wg postanowień SIWZ i załączników do SIWZ.

Termin składania ofert upływa w dniu 2 grudnia 2021 r. o godz. 10.00.

Otwarcie (odczytanie) ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 2 grudnia 2021 r.
o godz. 10.30.  Ofertę, sporządzoną na załączniku nr 1 do ogłoszenia, podpisaną przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy, wraz z załącznikami, należy przesłać w formie skanu drogą elektroniczną do Zamawiającego na adres: sekretariat@mpecns.pl

Należy dołączyć adnotację: „Oferta na dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu elektrycznego dla MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu.”

Wykonawca może złożyć ofertę w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, budynek A,
I piętro – sekretariat lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej. Sekretariat czynny
w dni robocze od 7.00 do 15.00. Opakowanie powinno być zaadresowane do Zamawiającego:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Wiśniowieckiego 56; 33 – 300 Nowy Sącz, oraz oznakowane następująco:

„Oferta na dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu elektrycznego dla MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu.”

Nie otwierać przed 2 grudnia 2021 r. godz. 10:30.

oraz opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

Wybór formy złożenia oferty należy do Wykonawcy.

Pliki do pobrania:

Informacja UE
Informacja UE