Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

Dostawę 10 tysięcy litrów oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych

Nowy Sącz, 03.06.2020 r.

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu

 


Nowy Sącz, 28 maja 2020 r.

 

Sprawa: SZP/BSP/102/11/2020
dot. postępowania o udzielenie zamówienia nie podlegającego pod ustawę Prawo zamówień publicznych na podstawie  art. 138 ust. 1a ustawy p.z.p.

 
Ogłoszenie o przetargu
 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

w Nowym Sączu ul. Wiśniowieckiego 56

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„Dostawę 10 tysięcy litrów oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych”

 

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż 10 tysięcy litrów oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych, spełniającego wymagania określone Polską Normą PN-C-96024, z dostawą do kotłowni Zamawiającego:

a)    w Nowym Sączu przy ul. Barbackiego 64  – 5 tysięcy litrów oleju, oraz

b)   w Starym Sączu na os. Słonecznym 10 – 5 tysięcy litrów oleju.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 05 czerwca 2020 r. o godz. 12:00.
 

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w godzinach od 7:00 do 15:00.

 

Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

ul. Wiśniowieckiego 56,  33 – 300 Nowy Sącz

oraz oznakowane następująco:

Oferta na olej opałowy. Nie otwierać przed 05 czerwca 2020 r. godz. 12:30

i opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

 

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty drogą elektroniczną na adres: sekretariat@mpecns.pl

Wybór formy złożenia oferty należy do Wykonawcy.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05 czerwca 2020 r. o godz. 12:30

w siedzibie Zamawiającego, budynek A, sala narad.

Pliki do pobrania:

  1. Treść ogłoszenia
  2. Załącznik nr. 1 - formularz ofertowy
  3. Załącznik nr. 2 - wzór umowy
  4. Informacja RODO
  5. Informacja dla wykonawcy - wymagania do prawidłowego złożenia oferty
Informacja UE
Informacja UE