Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

„Dostawę 12000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu”

Nowy Sącz, 26 listopada 2020 r.

Ogłoszenie o wyniku przetargu


Nowy Sącz, 9 listopada 2020 r.

Sprawa: SZP/DWC/17/2020

dot. postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 138 a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone jest wg „Regulaminu udzielania zamówień MPEC
Sp. z o.o. w Nowym Sączu”.

 

Ogłoszenie o przetargu

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu Wiśniowieckiego 56; 33-300 Nowy Sącz 

ogłasza  przetarg nieograniczony na:

  „Dostawę 12000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego
w Nowym Sączu”

 

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie paliwa: biomasa - zrębka drzewna, w przewidywanej ilości ok. 12000 metrów przestrzennych - do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56, w terminie od 1 lutego 2021 r. do 31 marca 2021 r.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 25 listopada 2020 r. o godz. 12.00               

                 

Wadium – 6.000,00 zł.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto.

 

Pobierz ogłoszenie

Pobierz SIWZ oraz załączniki

 

Informacja UE
Informacja UE