Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

„Dostawę 220 worków filtracyjnych do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu”

 

 Nowy Sącz, dnia 15 grudnia 2020 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 


Nowy Sącz, dnia 9 grudnia 2020 r.

Sprawa: SZP/DWC/18/2020   

   

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia  nie podlegającego pod ustawę Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy p.z.p. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu

Wiśniowieckiego 56 ogłasza przetarg nieograniczony na: 

„Dostawę 220 worków filtracyjnych do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu”

 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 11 grudnia 2020 r. o godz. 13.00.

Otwarcie (odczytanie) ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 11 grudnia 2020 r. o godz. 13.30.  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Termin realizacji zamówienia  - do 31 grudnia 2020 r.

Ofertę, sporządzoną na załączniku nr 1 do ogłoszenia, podpisaną przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy, wraz z załącznikami, należy przesłać w formie skanu drogą elektroniczną do Zamawiającego na adres: sekretariat@mpecns.pl

Należy dołączyć adnotację: „Oferta na worki filtracyjne”.

 Pobierz ogłoszenie oraz załączniki

 

Informacja UE
Informacja UE