Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

Dostawę 2400 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu

Nowy Sącz, 10 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie o wyniku przetargu


 

Nowy Sącz,29 maja 2020 r.

 

                                                                                                                                                                         

Sprawa: SZP/DWC/05/2020
dot. postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 138a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone jest wg „Regulaminu udzielania zamówień MPEC
Sp. z o.o. w Nowym Sączu”.                                                     

  

 

 

Ogłoszenie o przetargu


Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu

ul. Wiśniowieckiego 56; 33-300 Nowy Sącz

ogłasza  przetarg nieograniczony na:

 

  „Dostawę 2400 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego
w Nowym Sączu”

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa: biomasa - zrębka drzewna, w ilości 2400 metrów przestrzennych do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu przy
ul. Wiśniowieckiego 56, w terminie do 15 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

Termin składania ofert upływa w dniu 09 czerwca 2020 r. o godz. 12.00                                                 
 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Pliki do pobrania:

1.Treść ogłoszenia

2. SIWZ

3. Załącznik nr. 1 - formularz ofertowy

4. Załącznik nr. 2 - wzór umowy

      - Załącznik nr. 1 do umowy - informacja RODO

      - Załącznik nr. 2 do umowy - procedura odbioru biomasy

      - Załącznik nr. 3 do umowy - protokół odbioru

      - Załącznik nr. 4 do umowy - oświadczenie dostawcy paliwa

        - Załącznik nr. 4a do oświadczenia dostawcy paliwa

       - Załącznik nr. 5 do umowy - oświadczenie dostawcy paliwa II

         - Załącznik nr. 5a do oświadczenia dostawcy paliwa

        - Załącznik nr. 6 do umowy - oświadczenie wytwórcy paliwa

        - Załącznik nr. 7 do umowy - informacje dodatkowe

 

Informacja UE
Informacja UE