Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

Dostawę części zamiennych do rusztu Rtsnc 1,8/2,4

Nowy Sącz, 05.06.2020

Ogłoszenie o wyniku przetargu


Ogłoszenie o przetargu

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

w Nowym Sączu ul. Wiśniowieckiego 56

ogłasza  przetarg nieograniczony na:

 

„Dostawę części zamiennych do rusztu Rtsnc 1,8/2,4”

 

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa części  zamiennych do rusztu Rtsnc 1,8/2,4  do magazynu Zamawiającego przy ulicy Wiśniowieckiego 56 w Nowym Sączu w terminie do
30 czerwca 2020 r.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 04 czerwca 2020 r. o godz. 12:00.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w godzinach od 7:00 do 15:00

 

Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ;

  1. Wiśniowieckiego 56 33 – 300 Nowy Sącz

 

oraz oznakowane następująco:

Oferta na części do rusztu. Nie otwierać przed 04 czerwca 2020 r. godz. 12:30

i opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

 

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty drogą elektroniczną na adres: sekretariat@mpecns.pl

Wybór formy złożenia oferty należy do Wykonawcy.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04 czerwca 2020 r. o godz. 12:30

w siedzibie Zamawiającego budynek A, sala narad

Pliki do pobrania:

  1. Treść ogłoszenia
  2. Załącznik nr. 1  Formularz ofertowy
  3. Załącznik nr. 2 Wzór umowy
  4. Informacja RODO
  5. Informacja dla wykonawcy- wymagania do prawidłowego złożenia oferty
  6.  
Informacja UE
Informacja UE