Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Powiadomienie o przerwie w dostawie ciepłej wody od dnia 18-05-2022 r. od godz: 7:00 do dnia 20-05-2022 r. do godz. 15:00 oś. Westerplatte

„Dostawa części zamiennych do rusztu Rtsnc 1,8/4,5”

 

Nowy Sącz, dnia 18 listopada 2021 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania


Nowy Sącz, dnia 10 listopada 2021 r.

Sprawa: ZP.60.DWC.36.2021  

   

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia  nie podlegającego pod ustawę Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3 ustawy P.z.p. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu

Wiśniowieckiego 56 ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„Dostawę części zamiennych do rusztu Rtsnc 1,8/4,5”

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż i dostarczenie) części zamiennych do rusztu Rtsnc 1,8/4,5, do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56, w terminie do 31 grudnia 2021 r.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 18 listopada 2021 r. o godz. 12.00.

Otwarcie (odczytanie) ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 18 listopada 2021 r. o godz. 12.30.  Ofertę, sporządzoną na załączniku nr 1 do ogłoszenia, podpisaną przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy, należy przesłać drogą elektroniczną do Zamawiającego na adres: sekretariat@mpecns.pl

Należy dołączyć adnotację: „Oferta na części do rusztu”.

 

Wykonawca może złożyć ofertę w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, budynek A, I piętro – sekretariat lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej. Sekretariat czynny w dni robocze od 7.00 do 15.00. Opakowanie powinno być zaadresowane do Zamawiającego:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Wiśniowieckiego 56; 33 – 300 Nowy Sącz, oraz oznakowane następująco:

„Oferta na części do rusztu”.

Nie otwierać przed 18 listopada 2021 r. godz. 12:30.

oraz opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.


Wybór formy złożenia oferty należy do Wykonawcy.

 

Pobierz ogłoszenie oraz załączniki

Informacja UE
Informacja UE