Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

„Dostawę rusztowin”

Nowy Sącz, dnia 18 sierpnia 2023 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Nowy Sącz, dnia 7 sierpnia 2023 r.

2023-08-07 Odpowiedzi na pytania

Zdjęcie poglądowe bok

Zdjęcie poglądowe góra


Nowy Sącz, dnia 2 sierpnia 2023 r.

Sprawa: ZP.60.DWC.14.2023

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego nie podlegającego pod ustawę Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3 ustawy p.z.p. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu

Wiśniowieckiego 56 ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„Dostawę rusztowin”

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż i dostarczenie) rusztowin, do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 10 sierpnia 2023 r. o godz. 11.00.

Otwarcie (odczytanie) ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 10 sierpnia 2023 r. o godz. 11.30.

Termin realizacji zamówienia  - do 15 września 2023 r.

 

Ofertę, sporządzoną na załączniku nr 1 do ogłoszenia, podpisaną przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy, wraz z załącznikami, należy przesłać w formie skanu drogą elektroniczną do Zamawiającego na adres: sekretariat@mpecns.pl

Należy dołączyć adnotację: „Oferta na dostawę rusztowin. Nie otwierać przed 10 sierpnia 2023 r., godzina 11:30”.

 

pobierz:

-ogłoszenie

- SIWZ

- zał. nr 1 do ogłoszenia - formularz „OFERTA”,

- zał. nr 1 do umowy – opis przedmiotu zamówienia,

- zał. nr 3 - wzór umowy,

- Informacja RODO,

- Protokół odbioru.

Informacja UE
Informacja UE