Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

„Dostawę wentylatora wyciągowego spalin”

Nowy Sącz, 15 lipca 2020 r.

Ogłoszenie o wyniku przetargu


Nowy Sącz, 03 lipca 2020 r.

Sprawa: SZP/DIN/Z/08/2020

dot. Postępowania o udzielenie zamówienia nie podlegającego pod ustawę Prawo zamówień publicznych na podstawie  art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy p.z.p.

Ogłoszenie o przetargu

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

w Nowym Sączu ul. Wiśniowieckiego 56

ogłasza  przetarg nieograniczony na:

„Dostawę wentylatora wyciągowego spalin”

 

 Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa wentylatora wyciągowego spalin kotła K5 kotłowni M II  - Typ 63/2,3 wykonanie S235JR do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu,
ul. Wiśniowieckiego 56.

Termin składania ofert upływa w dniu 10 lipca 2020 r. o godz. 12:00.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w godzinach od 7:00 do 15:00.

Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ;

Wiśniowieckiego 56 33 – 300 Nowy Sącz

 

oraz oznakowane następująco:

Oferta na wentylator wyciągowy. Nie otwierać przed 10 lipca 2020 r. godz. 12:30

i opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

 

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty drogą elektroniczną na adres: sekretariat@mpecns.pl

Wybór formy złożenia oferty należy do Wykonawcy.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 lipca 2020 r. o godz. 12:30

w siedzibie Zamawiającego, budynek A, sala narad.

 

Pobierz ogłoszenie oraz załączniki:

Ogłoszenie o przetargu

Oferta-zał. nr 1 do ogłoszenia

Wzór umowy - zał. nr 2 do ogłoszenia

Rysunek zain. went.-zał. nr 3

Informacja RODO

Informacje dla Wykonawcy

 

 

 

 

Informacja UE
Informacja UE