Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

„Legalizację liczników ciepła oraz wodomierzy.”

Nowy Sącz dnia 22 kwietnia 2021 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania


Nowy Sącz, dnia 1 kwietnia 2021 r.

Sprawa: SZP/DEA/3/2021

   

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia nie podlegającego pod ustawę Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3 ustawy p.z.p. prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu

Wiśniowieckiego 56 ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„Legalizację liczników ciepła oraz wodomierzy.”

 

Przedmiotem zamówienia jest legalizacja liczników ciepła oraz wodomierzy impulsowych z wymianą baterii, ewentualna regulacja, a w wymaganych przypadkach naprawa urządzeń, wg zakresu określonego w formularzu „OFERTA” stanowiącym zał. nr 1 do nin. specyfikacji oraz wzoru umowy – zał. nr 2 do specyfikacji, w ciągu 2021 r.

Termin składania ofert upływa w dniu 15 kwietnia 2021 r. o godz. 12.00.

Otwarcie (odczytanie) ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 15 kwietnia 2021 r. o godz. 12.30.

Termin wykonania przedmiotu umowy - do 30 dni od dnia dostarczenia przez Zamawiającego danej partii urządzeń do legalizacji. Przewidywany termin wysyłki – czerwiec 2021 r. Umowa obowiązuje do 31 grudnia 2021 r.

 

Pobierz ogłoszenie oraz załączniki

 

Informacja UE
Informacja UE