Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

W chwili obecnej brak przerw w dostawie ciepła i ciepłej wody

,,Modernizacja istniejącego systemu ważenia pojazdów na terenie MPEC w Nowym Sączu”

Nowy Sącz, dnia 8 listopada 2021 r

Ogłoszenie o wyniku postępowania


Nowy Sącz, dnia 8 listopada 2021 r.

 

Sprawa nr: ZP.60.DIL.5.2021

                                                                                                                           

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego (robota budowlana), nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3) ustawy P.z.p.  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu

ul. Wiśniowieckiego 56 ogłasza przetarg nieograniczony na:

,,Modernizacja istniejącego systemu ważenia pojazdów na terenie MPEC w Nowym Sączu”

 

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja istniejącego systemu ważenia pojazdów na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu przy
ul. Wiśniowieckiego 56 wg „Opisu przedmiotu zamówienia” – zał. nr 1 do SIWZ/umowy oraz postanowień SIWZ i załączników do SIWZ.

Przedmiot zamówienia obejmuje modernizacje istniejącego systemu ważenia pojazdów polegającą na montażu kamer, wyświetlaczy, instalacji komputera wraz z oprogramowaniem i przeszkolenie użytkowników .

Słownik CPV- 42923000-2 – Maszyny ważące i wagi

Termin realizacji zamówienia: do 20 grudnia 2021 r.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

najniższa cena ofertowa brutto – 100  punktów.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 16 listopada 2021 r. o godz. 10.00.

 

Pliki do pobrania:

1. SIWZ,

2. zał. nr 1   –  „Opis przedmiotu zamówienia” (także jako zał. nr 1 do umowy),

3. zał. nr 2   –  formularz „Oferta”,

4. zał. nr 3   –  Wzór umowy,

5. zał. nr 4   –  Wykaz wykonanych robót,

6. zał. nr 5   –  Informacja RODO.

Informacja UE
Informacja UE