Modernizacja sieci ciepłowniczej oraz likwidacja węzła grupowego

Całkowita wartość Projektu przed zwiększeniem dofinansowania wynosiła: 20 095 771,00 PLN brutto, przyznano dofinansowanie na poziomie 75% wydatków kwalifikowanych Projektu. Po zwiększeniu dofinansowania całkowita wartość projektu wzrosła i wynosi 23 950 560,00 PLN brutto, procentowy poziom dofinansowania pozostał bez zmian.

Dotacja przed zwiększeniem dofinansowania : 12 180 000,00 PLN

Dotacja po zwiększeniu dofinansowania : 14 553 700,00 PLN

O projekcie

Dofinansowanie na realizację projektu Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu otrzyma z NFOŚiGW -program Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Cel projektu

 

Planowane efekty

 

Wkład Funduszy Europejskich – wartość Projektu

Zgodnie z zawartą umową naszej spółce przyznano dofinansowanie ze środków unijnych na poziomie 75% wydatków kwalifikowanych Projektu , tj. w wysokości 14 553 700,00 PLN netto. Koszt całkowity projektu wynosi 23 950 560,00 PLN brutto.

Zgłaszanie nieprawidłowości

Informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczących Projektów realizowanych w ramach POIiŚ.

Nieprawidłowości można zgłaszać na:

a) specjalny adres e-mail - naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub za pomocą

b) elektronicznego systemu zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

Podpisanie umowy o dofinansowanie
Podpisanie umowy o dofinansowanie
30.05.2019

Dnia 30 maja 2019r. w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp.  z o.o. w Nowym Sączu została podpisana umowa o dofinansowanie z programu Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, zadania pn. „Modernizacja sieci ciepłowniczej oraz likwidacja węzła grupowego”...

Podpisanie umowy o zwiększenie dofinansowania
Podpisanie umowy o zwiększenie dofinansowania
07.10.2019

7 października 2019 r. w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp.  z o.o. w Nowym Sączu (MPEC) zostały podpisane aneksy do umów zwiększające dofinansowanie ...

Podpisanie umowy z Wykonawcą
Podpisanie umowy z Wykonawcą
17.03.2020

Dnia 16 marca 2020 r. w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp.  z o.o. w Nowym Sączu została podpisana umowa na wykonanie zadania pn. „Modernizacja – przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na os. Westerplatte w Nowym Sączu” projektu pn. „Modernizacja sieci ciepłowniczej oraz likwidacja węzła...

« 1 »
Informacja UE