Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

„Modernizacja sieci ciepłowniczej w MPEC Nowy Sącz – etap 2”.

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania - 13-01-2021 r.

Zapytania do przetargu

Odpowiedzi na pytania- 05.01.2021 r.

Odpowiedź z dnia 30-12-2020 r.

 


Nowy Sącz, dnia 23 grudnia 2020 r.

Modyfikacja ogłoszenia:

  1. Modyfikacja zał. nr 13 i 14 do SIWZ
  2. Załącznik nr 13-1
  3. Załącznik nr 14-1

Nowy Sącz, dnia 22 grudnia 2020 r.

 

Sprawa: SZP/DIN/Z/23/2020          

dot. postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego (robota budowlana), nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy p.z.p. (wartość zamówienia niższa niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy p.z.p.), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu

Wiśniowieckiego 56 ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Wykonanie zadania pn.:

 „Modernizacja sieci ciepłowniczej w MPEC Nowy Sącz – etap 2”.

 

Postępowanie prowadzone jest wg zasady konkurencyjności opisanej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 –2020” oraz wg „Regulaminu udzielania zamówień MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu” – zamieszczonego na stronie internetowej oraz do wglądu
w siedzibie Zamawiającego.

Nr projektu: POIS.01.05.00-00-0008/19-00
Tytuł: „Modernizacja sieci ciepłowniczej w MPEC Nowy Sącz - etap 2"

Projekt jest współfinansowany z oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 12 stycznia 2021 r. o godz. 12.00.

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Modernizacja sieci ciepłowniczej w MPEC Nowy Sącz – etap 2”, wg „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia” – zał. nr 1 do specyfikacji/ umowy oraz postanowień SIWZ i załączników do SIWZ.

Celem wykonania przedmiotu zamówienia jest likwidacja 3 wymiennikowni grupowych zlokalizowanych przy ul. I Brygady 14, ul. I Brygady 20, ul. Korzeniowskiego 10 i przebudowa systemu sieci ciepłowniczej z systemu czteroprzewodowego nisko-parametrowego zasilanego z likwidowanych wymiennikowni grupowych na system dwuprzewodowy wysokoparametrowy z indywidualnymi węzłami cieplnymi.

Przedsięwzięcie obejmuje:

  1. przebudowę istniejącej kanałowej czteroprzewodowej osiedlowej sieci ciepłowniczej na sieć dwuprzewodową z rur preizolowanych wysokich parametrów wraz z przyłączami do budynków z rur preizolowanych wysokich parametrów, całkowita długość sieci wraz z przyłączami L ≈ 1247 m.
  2. wbudowanie w miejsce istniejących rozdzielni ciepła 23 szt. kompaktowych dwufunkcyjnych (c.o. + c.w.u.) węzłów cieplnych,
  3. adaptację istniejących pomieszczeń rozdzielni cieplnych dla potrzeb projektowanych węzłów cieplnych,
  4. montaż systemu monitoringu pracy węzłów cieplnych.

 

Główny przedmiot zamówienia:

CPV 45231110-9 – Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności Wykonawcy, zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych.

 

Termin realizacji zamówienia:

Przekazanie placu budowy – do 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Montaż węzłów cieplnych wraz z wykonaniem adaptacji pomieszczeń w budynkach zlokalizowanych przy ul. Korzeniowskiego 6, 6f, 8, 10 oraz I Brygady 24, 34, 36, 26, 28, 32 w Nowym Sączu – do 1 września 2021 r.

Wykonanie osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych przy ul. Korzeniowskiego 6, 6f, 8, 10 oraz I Brygady 24, 34, 36, 26, 28, 32 w Nowym Sączu – w zakresie robót technologicznych (umożliwiających przepływ czynnika grzewczego - sieć wypłukana i uzupełniona czynnikiem grzewczym) – do 1 września 2021 r.*

Uruchomienie osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami i węzłów cieplnych (uruchomienie c.w.u. wraz z przygotowaniem uruchomienia c.o., uzupełnienie instalacji wewnętrznej budynków) – do 8 września 2021 r.

Wykonanie i uruchomienie monitoringu węzłów cieplnych – do 8 października 2021 r.

Prace odtworzeniowe – do 29 października 2021 r.

Montaż węzłów cieplnych wraz z wykonaniem adaptacji pomieszczeń w budynkach zlokalizowanych przy ul.
I Brygady 4, 4a, 8, 10, 12, 14, 18, 16, 20, 22 oraz Rokitniańczyków 36, 38, 40 w Nowy Sączu- do 1 września
2022 r.

Wykonanie osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych przy ul.
I Brygady 4, 4a, 8, 10, 12, 14, 18, 16, 20, 22 oraz Rokitniańczyków 36, 38, 40 w Nowy Sączu – w zakresie robót technologicznych (umożliwiających przepływ czynnika grzewczego - sieć wypłukana i uzupełniona czynnikiem grzewczym) – do 1 września 2022 r.**

Uruchomienie osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami i węzłów cieplnych (uruchomienie c.w.u. wraz z przygotowaniem uruchomienia c.o., uzupełnienie instalacji wewnętrznej budynków) – do 8 września 2022 r.

Wykonanie i uruchomienie monitoringu węzłów cieplnych – do 7 października 2022 r.

Prace odtworzeniowe i odbiór końcowy – do 30 czerwca 2023 r.

*    Wykonawca rozpocznie prace na sieci centralnego ogrzewania najwcześniej od 17 maja 2021 r.,
w przypadku wstrzymania przez Zamawiającego rozpoczęcia robót na tej części sieci, Wykonawcy przysługuje prawo wydłużenia terminu realizacji zadania o liczbę dni wstrzymanych przez Zamawiającego.

Wykonawca rozpocznie prace nad budową przyłącza ciepłowniczego do budynku przy u. Korzeniowskiego 6 i 6f po wykonaniu prac technologicznych, związanych z przebudową sieci cieplnej na odcinku D – etap II wzdłuż ul. Korzeniowskiego realizowanych wg oddzielnego postępowania, przewidzianych do rozpoczęcia w II kwartale 2021 r., w przypadku wstrzymania przez Zamawiającego rozpoczęcia robót na tej części sieci, Wykonawcy przysługuje prawo wydłużenia terminu realizacji zadania o liczbę dni wstrzymanych przez Zamawiającego.

** Wykonawca rozpocznie prace na sieci centralnego ogrzewania najwcześniej od 16 maja 2022 r.,
w przypadku wstrzymania przez Zamawiającego rozpoczęcia robót na tej części sieci, Wykonawcy przysługuje prawo wydłużenia terminu realizacji zadania o liczbę dni wstrzymanych przez Zamawiającego.

Terminy realizacji poszczególnych etapów określone będą w „Harmonogramie rzeczowo-finansowym” stanowiącym załącznik nr 3 do umowy. Szczegóły uzgodnione zostaną z wybranym Wykonawcą przed zawarciem umowy.

 

Wadium – 50.000,00 zł

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

najniższa łączna cena ofertowa (brutto) – 100  %.

 

Pobierz załączniki:

załączniki

10-dokumentacja-projektowa-01-a

10-dokumentacja-projektowa-01-b

10-dokumentacja-projektowa-02-05

10-dokumentacja-projektowa-06

10-dokumentacja-projektowa-07

Informacja UE
Informacja UE