Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

Nowa taryfa dla ciepła

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Nowym Sączu informuje, że dnia 12 września 2022 roku Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Krakowie
Nr OKR.4210.36.2021.UJN została zatwierdzona nowa taryfa dla ciepła, która obowiązywać będzie od dnia 27 września 2022 r. Na zmianę cen ciepła wpłynął znaczny wzrost ceny gazu ziemnego 491 %, cen biomasy o 136 % oraz uprawnień do emisji CO2 o 290 %, w stosunku do cen, które stanowiły podstawę kalkulacji cen dla taryfy zatwierdzonej w 2020 roku.

Nadmieniamy, że dla naszych odbiorców z kotłowni Millenium oraz Sikorskiego, jest to pierwsza zmiana średnich cen ciepła po obniżkach z dn. 22.12.2020 r., gdzie odnotowano spadek cen o 2,01%. Od 2021 roku obserwujemy drastycznie wzrastające koszty związane z wytworzeniem ciepła oraz galopującą inflację, które zmusiły nas do urealnienia cen ciepła systemowego. Jest to ściśle związane z obecną sytuacją polityczno-gospodarczą, która ma odzwierciedlenie w stale rosnących cenach surowców energetycznych. Pomimo tego, taryfy MPEC w Nowym Sączu należą i będą należały do najniższych w porównaniu do podobnych przedsiębiorstw w Polsce. Smutne okoliczności, w których aktualnie wszyscy funkcjonujemy, zniszczyły naszą zdolność do utrzymywania na niezmiennym poziomie cen i  stawek opłat za ciepło. Jednocześnie podkreślamy, że nadal będą trwały inwestycje w  rozbudowę sieci i unowocześnienie infrastruktury, finansowane głównie ze środków pozyskanych z zewnątrz, które w przyszłości zaowocują, jeśli nie utrzymaniem dotychczasowych taryf, to  przynajmniej ograniczą ewentualne wzrosty.

Informujemy, że sporządzanie taryf reguluje m.in. rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło. Zgodnie z Rozdziałem 2 – Szczegółowe zasady kształtowania taryf § 3: „Przedsiębiorstwo energetyczne opracowuje taryfę w sposób zapewniający pokrycie kosztów uzasadnionych w zakresie określonym w art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne…”. Zgodnie z wytycznymi ceny i stawki opłat za energię cieplną są zróżnicowane w zależności od kotłowni (grupy taryfowej) z której ogrzewany jest odbiorca ciepła. Nowa taryfa zakłada wzrost cen i stawek opłat za ciepło średniorocznie o 29,99 % w całym przedsiębiorstwie.

 

Szczegóły dostępne na stronie http://www.mpecns.pl/informacja-o-taryfach.html

Informacja UE
Informacja UE