Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

„Obsługa geodezyjna budów sieci/przyłączy ciepłowniczych wykonywanych przez Zamawiającego w 2022 r.”

Nowy Sącz, dnia 21 kwietnia 2022 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania


Nowy Sącz, dnia 13 kwietnia 2022 r.

Sprawa: ZP.60.DIN.11.2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia  nie podlegającego pod ustawę Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3 ustawy P.z.p. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu

Wiśniowieckiego 56 ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„Obsługę geodezyjną budów sieci/przyłączy ciepłowniczych

wykonywanych przez Zamawiającego w 2022 r.”

 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 20 kwietnia 2022 r. o godz. 12.00.

Otwarcie (odczytanie) ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 20 kwietnia 2022 r. o godz. 12.30.  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Ofertę, sporządzoną na załączniku nr 1 do ogłoszenia, podpisaną przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy, wraz z załącznikami, należy przesłać drogą elektroniczną do Zamawiającego na adres: sekretariat@mpecns.pl

Należy dołączyć adnotację: „Oferta na obsługę geodezyjną budów”.

 

Wykonawca może (do jego wyboru) złożyć „OFERTĘ” w formie zamkniętej tj. dostarczyć
w kopercie do siedziby Zamawiającego lub przesłać na adres Zamawiającego:

MPEC Sp. z o.o. ul. Wiśniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sącz

z dopiskiem na kopercie:

„Oferta na obsługę geodezyjną budów – nie otwierać przed 20.04. 2022 r. godz. 12.30”

 

Pobierz ogłoszenie i załączniki

Informacja UE
Informacja UE