Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

W chwili obecnej brak przerw w dostawie ciepła i ciepłej wody

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KIEROWNIK DZIAŁU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO – GŁÓWNY KSIĘGOWY

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KIEROWNIK DZIAŁU FINANSOWO-KSIEGOWEGO – GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.
ul. Wiśniowieckiego 56 33-300 Nowy Sącz
w związku z rozpoczęciem realizacji projektów dofinansowanych
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
o g ł a s z a nabór na stanowisko Kierownik Działu Finansowo-Ksiegowego – Główny Księgowy
I. Oferty na ww. stanowisko mogą składać osoby, które spełniają wymagania niezbędne:
1. Posiadanie wykształcenia wyższego ekonomicznego z tytułem magistra w specjalności – finanse i rachunkowość.
2. Co najmniej pięcioletnie doświadczenie na stanowisku głównego księgowego w podmiocie zatrudniającym nie mniej niż 50 pracowników.
3. Posiadanie biegłej znajomości obsługi komputera w zakresie pakietu programów biurowych.
4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych.
5. Posiadanie następujących cech osobowości: systematyczność, dokładność, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, zdolność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, w tym wykonywania zadań pod presją czasu.
6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
II. Oczekiwania:
1. Opracowanie i nadzór nad realizacją strategii finansowej organizacji.
2. Nadzór nad realizacją wszystkich procesów finansowych, sprawozdawczych i inwestycyjnych.
3. Wprowadzanie rozwiązań w zakresie usprawniania i optymalizacji działalności, m. in. w obszarze źródeł finansowania i polityki podatkowej.
4. Kształtowanie i nadzorowanie polityki rachunkowości.
5. Przygotowanie/współpraca w przygotowaniu prognoz, planów, analiz finansowych, ocen ekonomiczno – finansowych projektów i kontrola ich realizacji.
6. Współpraca w zakresie dokumentacji i rozliczania projektów realizowanych z funduszy zewnętrznych.
7. Współpraca z instytucjami finansowymi.
8. Nadzór nad działem księgowości i współpraca z pozostałymi działami firmy.
9. Organizacja systemu controlingu.
III. Wymagania dodatkowe:
1. Doświadczenie w rozliczaniu projektów realizowanych z funduszy zewnętrznych.
2. Uprawnienia biegłego rewidenta.
3. Komunikatywna znajomość języka angielskiego.
IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1. Miejsce pracy: obiekty Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej ul. Wiśniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sącz oraz w terenie.
2. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na zastępstwo.
3. Zatrudnienie: umowa o pracę w wymiarze od 1/2 – 1/1 etatu.
V. Wymagane dokumenty:
 - oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz o wykorzystaniu wizerunku do celów rekrutacji o treści 
   zgodnej z załączonym wzorem,
 - list motywacyjny oraz szczegółowy życiorys zawodowy (CV),
 - kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia,
Uwaga! Wszystkie oświadczenia oraz inne dokumenty wytworzone przez kandydata muszą być własnoręcznie podpisane.
VI. Termin składania dokumentów:
1. Oferty należy składać w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej ul. Wiśniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sącz (budynek A - sekretariat) lub przesłać drogą e-mail na adres: rekrutacja@mpecns.pl.
2. Termin składania ofert upływa 6 sierpnia 2020 r. o godz. 9:00 (decyduje data i godzina wpływu).
3. Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz które wpłyną po dniu wskazanym wyżej terminie - nie będą rozpatrywane.

Pliki do pobrania:

1. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz o wykorzystaniu wizerunku do celów rekrutacji o treści 
   zgodnej z załączonym wzorem

Informacja UE
Informacja UE