Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: „Dostawę rozdzielni głównej kotłowni M I w Nowym Sączu”

 

Nowy Sącz, 29 października 2020 r.

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania


   Nowy Sącz, 26 października 2020 r.

Sprawa: SZP/DEA/13/2020      

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia  nie podlegającego pod ustawę Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy p.z.p. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu
Wiśniowieckiego 56 ogłasza przetarg nieograniczony na: 

„Dostawę rozdzielni głównej kotłowni M I w Nowym Sączu” 

Termin składania ofert upływa w dniu 29 października 2020 r. o godz. 12.00.

Otwarcie (odczytanie) ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 29 października 2020 r.
o godz. 12.30.  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Termin realizacji zamówienia  - do 25 listopada 2020 r.

Ofertę, sporządzoną na załączniku nr 1 do ogłoszenia, podpisaną przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy, wraz z załącznikami, należy przesłać w formie skanu drogą elektroniczną do Zamawiającego na adres: sekretariat@mpecns.pl

Należy dołączyć adnotację: „Oferta na rozdzielnię kotłowni”.

 

Ogłoszenie i załączniki:

Informacja UE
Informacja UE