Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa zadaszenia z instalacją fotowoltaiczną na całej powierzchni istniejącego magazynu biomasy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Now

Nowy Sącz, dnia 29 grudnia 2021

Informacja o wyniku postepowania   


                                                                                                      

Nowy Sącz, dnia 2 grudnia 2021                                                                         

Ogłoszenie o przetargu                                                                                                          

Sprawa: ZP.60.DIN.52.2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych  na podstawie art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust 1 pkt 3 ustawy p.z.p. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Nowym Sączu zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa zadaszenia z instalacją fotowoltaiczną na całej powierzchni istniejącego magazynu biomasy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu”

Ofertę, na załączonym do zaproszenia formularzu „OFERTA”, podpisaną przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy, wraz z załącznikami, należy przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@mpecns.pl z zaznaczeniem: Oferta na Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa zadaszenia z instalacją fotowoltaiczną na całej powierzchni istniejącego magazynu biomasy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu”

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

najniższa cena ofertowa brutto – 100  punktów.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 13 grudnia 2021 r. o godz. 10.00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 13 grudnia 2021 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego.

 

Pliki do pobrania:

1. zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

2. zał. nr 2 - formularz „Oferta”,  

3. zał. nr 3 – istotne postanowienia umowy      

4. SIWZ,

5. Informacja RODO.

 

Informacja UE
Informacja UE