Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

Ogłoszenia

Przedstawiamy informacje dot. ogłoszonych przetargów:

I. Ogłoszenia o zbyciu:

(Brak ogłoszeń o zbyciu)

 

II. Ogłoszenia przetargów stałe:

   1. Zaproszenie do bieżącego składania ofert na  doraźne Dostawy Biomasy

        - pytania i odpowiedzi do zaproszenia

III. Ogłoszenia przetargów bieżące:

„Dostawa 9000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego  w Nowym Sączu”
„Dostawa 9000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu”
08.07.2022

Nowy Sącz 26 lipca 2022 r. Ogłoszenie o wyniku postępowania   Nowy Sącz, dnia 8 lipca 2022 r.  Sprawa: ZP.60.DWC.29.2022 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 364 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone jest...

„Dostawa 6000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego  w Nowym Sączu”
„Dostawa 6000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu”
27.05.2022

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie paliwa: biomasa - zrębka drzewna, w ilości 6000 metrów przestrzennych - do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56, w terminie od 1 lipca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. po 3000 mp.

„Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu typu DOKA dla MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu”
„Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu typu DOKA dla MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu”
16.05.2022

Termin składania ofert upływa w dniu 24 maja 2022 r. o godz. 12.00. Otwarcie (odczytanie) ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 24 maja 2022 r. o godz. 12.30.

„Dostawa agregatu prądotwórczego”
„Dostawa agregatu prądotwórczego”
14.04.2022

Termin składania ofert upływa w dniu 22 kwietnia 2022 r. o godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 22 kwietnia 2022 r. o godz. 12.30.

 „Obsługa geodezyjna budów sieci/przyłączy ciepłowniczych  wykonywanych przez Zamawiającego w 2022 r.”
„Obsługa geodezyjna budów sieci/przyłączy ciepłowniczych wykonywanych przez Zamawiającego w 2022 r.”
13.04.2022

Termin składania ofert upływa w dniu 20 kwietnia 2022 r. o godz. 12.00. Otwarcie (odczytanie) ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 20 kwietnia 2022 r. o godz. 12.30.  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

„Rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z  budową przyłączy do budynków przy  ul. Kilińskiego w Nowym Sączu”
„Rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z budową przyłączy do budynków przy ul. Kilińskiego w Nowym Sączu”
05.04.2022

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, w systemie „ zaprojektuj + wybuduj”, zadania pn.: „Rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z  budową przyłączy do budynków przy ul. Kilińskiego w Nowym Sączu”.

„Dostawa drzew oraz materiałów ogrodniczych”
„Dostawa drzew oraz materiałów ogrodniczych”
29.03.2022

Termin składania ofert upływa w dniu 5 kwietnia 2022 r. o godz. 13.00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 5 kwietnia 2022 r. o godz. 13.30.

  „Dostawa 4500 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego  w Nowym Sączu”
„Dostawa 4500 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu”
24.03.2022

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie paliwa: biomasa - zrębka drzewna,
w ilości 4500 metrów przestrzennych - do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56, w terminie od 1 lipca 2022 r. do 30 września 2022 r. po 1500 mp.

„Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji o mocy 0,999 MWe w Starym Sączu dla MPEC Nowy Sącz”
„Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji o mocy 0,999 MWe w Starym Sączu dla MPEC Nowy Sącz”
24.03.2022

Postępowanie prowadzone jest wg „Regulaminu udzielania zamówień MPEC Sp.  z o. o. w Nowym Sączu” – zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego i do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

„Legalizacja liczników ciepła oraz wodomierzy.”
„Legalizacja liczników ciepła oraz wodomierzy.”
23.03.2022

Przedmiotem zamówienia jest legalizacja liczników ciepła oraz wodomierzy impulsowych z wymianą baterii, ewentualna regulacja, a w wymaganych przypadkach naprawa urządzeń, wg zakresu określonego w formularzu „OFERTA” stanowiącym zał. nr 1 do nin. specyfikacji oraz wzoru umowy – zał. nr 2 do specyfikacji, w ciągu 2022 r.

Wykonanie zadania pn.:  „Budowa oraz przebudowa sieci ciepłowniczej – odcinek H”
Wykonanie zadania pn.: „Budowa oraz przebudowa sieci ciepłowniczej – odcinek H”
22.03.2022

Postępowanie prowadzone jest wg zasady konkurencyjności opisanej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” oraz wg „Regulaminu udzielania zamówień MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu” – zamieszczonego na stronie internetowej oraz do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

 Wykonanie zadania pn.:  „Budowa oraz przebudowa sieci ciepłowniczej – odcinek H”
Wykonanie zadania pn.: „Budowa oraz przebudowa sieci ciepłowniczej – odcinek H”
03.03.2022

Postępowanie prowadzone jest wg zasady konkurencyjności opisanej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” oraz wg „Regulaminu udzielania zamówień MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu” – zamieszczonego na stronie internetowej oraz do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

« 1 2 3
. . .
12
»
Informacja UE
Informacja UE