Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

Ogłoszenia

Przedstawiamy informacje dot. ogłoszonych przetargów:

I. Ogłoszenia o zbyciu:

(Brak ogłoszeń o zbyciu)

 

II. Ogłoszenia przetargów stałe:

   1. Zaproszenie do bieżącego składania ofert na  doraźne Dostawy Biomasy

        - pytania i odpowiedzi do zaproszenia

III. Ogłoszenia przetargów bieżące:

Wykonanie zadania pn.:  „Budowa oraz przebudowa sieci ciepłowniczej – odcinek H”
Wykonanie zadania pn.: „Budowa oraz przebudowa sieci ciepłowniczej – odcinek H”
22.03.2022

Postępowanie prowadzone jest wg zasady konkurencyjności opisanej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” oraz wg „Regulaminu udzielania zamówień MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu” – zamieszczonego na stronie internetowej oraz do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

 Wykonanie zadania pn.:  „Budowa oraz przebudowa sieci ciepłowniczej – odcinek H”
Wykonanie zadania pn.: „Budowa oraz przebudowa sieci ciepłowniczej – odcinek H”
03.03.2022

Postępowanie prowadzone jest wg zasady konkurencyjności opisanej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” oraz wg „Regulaminu udzielania zamówień MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu” – zamieszczonego na stronie internetowej oraz do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

„Przebudowa sieci ciepłowniczej – odcinek 09f’-12f’”
„Przebudowa sieci ciepłowniczej – odcinek 09f’-12f’”
28.02.2022

  Nowy Sącz, dnia 16 marca 2022 r. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nowy Sącz, dnia 28 lutego 2022 r. Sprawa: ZP.60.DIN.2.2022     Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego (robota budowlana), nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 5 ust. 4 pkt...

,,Budowa kotła na biomasę o mocy nominalnej 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną”  w ramach projektu ,,Nowe Źródła Energii w MPEC Nowy Sącz”
,,Budowa kotła na biomasę o mocy nominalnej 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną” w ramach projektu ,,Nowe Źródła Energii w MPEC Nowy Sącz”
16.02.2022

Postępowanie prowadzone jest wg zasady konkurencyjności opisanej w „Wytycznych w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021” oraz zapisów „Regulaminu udzielania zamówień MPEC Sp.  z o. o. w Nowym Sączu”

„Wykonanie map do celów projektowych”
„Wykonanie map do celów projektowych”
01.02.2022

Termin składania ofert upływa w dniu 7 lutego 2022 r. o godz. 12.00. Otwarcie (odczytanie) ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 7 lutego 2022 r. o godz. 12.30. 

  „Dostawa 9000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego  w Nowym Sączu”
„Dostawa 9000 mp paliwa: biomasa – zrębka drzewna do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu”
18.01.2022

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie paliwa: biomasa - zrębka drzewna, w ilości 9000 metrów przestrzennych - do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56, w terminie od 1 lutego 2022 r. do 29 kwietnia 2022 r.

„Dostawa 1500 ton piasku – loco teren miasta Nowego Sącza.”
„Dostawa 1500 ton piasku – loco teren miasta Nowego Sącza.”
13.01.2022

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż i dostarczenie) 1500 ton piasku – mieszanki kruszywa łamanej drobnej, frakcja 0 do 4 mm, bez domieszek ziemi, mułu, gliny – loco teren miasta Nowego Sącza (tj. magazyn Zamawiającego przy ul. Wiśniowieckiego 56 w Nowym Sączu lub teren budowy).

„Rozbiórka nieczynnej kotłowni w Starym Sączu”
„Rozbiórka nieczynnej kotłowni w Starym Sączu”
05.01.2022

Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka budynku nieczynnej kotłowni osiedlowej na Osiedlu Słonecznym  w Starym Sączu wg „Projektu rozbiórki” – zał. nr 1 do SIWZ, Przedmiaru robót – zał. nr 2 do SIWZ oraz zapisów w SIWZ i w załącznikach do SIWZ.

„Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji o mocy 0,999 MWe w Starym Sączu dla MPEC Nowy Sącz”
„Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji o mocy 0,999 MWe w Starym Sączu dla MPEC Nowy Sącz”
30.12.2021

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi zaprojektowanie i wykonanie Robót budowlanych oraz przeprowadzania usługi Serwisu dla Inwestycji pn.: „Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w Starym Sączu - MPEC Nowy Sącz” w formacie zaprojektuj i wybuduj zasilanego gazem ziemnym wysokometanowym

,,Budowa kotła na biomasę o mocy nominalnej 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną”  w ramach projektu ,,Nowe Źródła Energii w MPEC Nowy Sącz”
,,Budowa kotła na biomasę o mocy nominalnej 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną” w ramach projektu ,,Nowe Źródła Energii w MPEC Nowy Sącz”
20.12.2021

Postępowanie prowadzone jest wg zasady konkurencyjności opisanej w „Wytycznych w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021” oraz zapisów „Regulaminu udzielania zamówień MPEC Sp.  z o. o. w Nowym Sączu”

„Dostawę min. 60 ton dziennie, paliwa: miał węglowy do magazynu Zamawiającego  w Nowym Sączu”
„Dostawę min. 60 ton dziennie, paliwa: miał węglowy do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu”
03.12.2021

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie paliwa: miał węglowy - do magazynu Zamawiającego w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56, w terminie od dnia podpisania umowy do 31.01.2022 r.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa zadaszenia z instalacją fotowoltaiczną na całej powierzchni istniejącego magazynu biomasy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Now
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa zadaszenia z instalacją fotowoltaiczną na całej powierzchni istniejącego magazynu biomasy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Now
02.12.2021

Nowy Sącz, dnia 29 grudnia 2021 Informacja o wyniku postepowania                                                                                                           Nowy Sącz, dnia 2 grudnia 2021                                                         ...

« 1 2 3
. . .
11
»
Informacja UE
Informacja UE