Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

Podpisanie umowy na budowę kotła na biomasę

Dnia 8 lipca 2019 r. w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp.  z o.o. w Nowym Sączu została podpisana umowa na wykonanie zadania pn. „Budowa kotła na biomasę o mocy nominalnej 7 MW” pomiędzy UAB ENERSTENA (Litwa) reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego Grupy Enerstena Virginijus Ramanauskas, Dyrektora Enerstena Laimonas Kucinskas  a Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu reprezentowanym przez Prezesa Zarządu MPEC Pawła Kupczaka oraz Wiceprezesa Zarządu MPEC Andrzeja Brzezińskiego, w obecności Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ludomira Handzla.

Wykonawca został wyłoniony wskutek przeprowadzenia trzeciego postępowania przetargowego, w którym zobowiązał się wykonać zadanie za 14 145 000 zł brutto. Termin oddania obiektu do eksploatacji przewidziany jest na dzień 29 listopada 2020 r.

Celem projektu jest budowa kotła opalanego biomasą o nominalnej mocy cieplnej
7 MW, która zapewni dodatkową zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w sposób ekologiczny, co nie pogorszy jakości powietrza w Nowym Sączu oraz zabezpieczy możliwość podłączenia do sieci ciepłowniczej nowych odbiorców na terenie miasta Nowego Sączą. Produkcja ciepła z odnawialnych źródeł energii nastąpi poprzez wykorzystanie do spalania w kotle wodnym lokalnych zasobów biomasy leśnej. Produkcja ciepła w kotle na biomasę zastąpi część produkcji ciepła w kotłach na węgiel kamienny i będzie stanowiła około 20% produkcji całkowitej w ciepłowni Millenium.

Budowany kocioł biomasowy wyposażony będzie w nowoczesną instalacje odpylania spalin tj. elektrofiltr, ograniczający w znacznym stopniu emisję pyłu do powietrza.

Zastosowanie biomasy jako paliwa przyczyni się również do dywersyfikacji dostaw paliw wykorzystywanych w kotłowni Millennium a co za tym idzie do zmniejszenia ryzyka wystąpienia braku paliwa jak również wzrostu cen ciepła wynikających ze wzrostu cen opału. Ponadto spowoduje oszczędność w opłacie za emisje COjako, że biomasa traktowana jest jako paliwo niewnoszące emisji gazów cieplarnianych.

Realizowany projekt budowy kotła opalanego biomasą, to pierwszy etap do uzyskania przez kotłownię Millennium i sieć z niej zasilającą statusu systemu efektywnego w którym ponad 50 % energii cieplnej wytwarzane ma być  w odnawialnych źródłach energii (OZE) oraz w kogeneracji.

– Wyrażam aprobatę i deklaruję swoje wsparcie dla projektów rozwojowych sądeckiego MPEC-u, które mają na celu ochronę środowiska, jak i dywersyfikację wykorzystywanych do produkcji ciepła paliw, co przyczyni się do poprawy jakości powietrza w  Nowym Sączu – powiedział Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel.

Realizacja powyższego zadania wpłynie pozytywnie na:

-zwiększenie udziału ciepła wytworzonego z OZE w sieci ciepłowniczej o około 20 % jako pierwszego etapu do osiągnięcia poziomu produkcji ciepła z OZE i kogeneracji w ilości ponad 50 % produkowanego ciepła, czyli spełnienia warunku efektywnego systemu ciepłowniczego,

-zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu energii na terenie kraju – zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych,

-dywersyfikację paliw wykorzystywanych w ciepłowni Millenium dla zmniejszenia ryzyka wzrostu ceny ciepła,

-ograniczenie spalania węgla o około 4 500 ton rocznie czyli około 80 wagonów węgla mniej.

Informacja UE
Informacja UE