Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

Podpisanie umowy o dofinansowanie

Dnia 28 lipca 2020 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana umowa o dofinansowanie z programu Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, zadania pn. „Modernizacja sieci ciepłowniczej w MPEC Nowy Sącz – etap 2” pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) reprezentowanym przez Artura Michalskiego – Zastępcę Prezesa Zarządu NFOŚiGW, Anną Pekar – Dyrektora Departamentu Energii NFOŚiGW a Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu reprezentowanym przez Pawła Kupczaka – Prezesa Zarządu MPEC, Tomasza Miodońskiego – Prokurenta MPEC.

Wniosek o powyższe dofinansowanie został złożony w czerwcu 2019 r. Przyznano  dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 2 564 560,50 zł, co stanowi 85 % kosztów kwalifikowanych. Całkowity koszt projektu wyniesie około 3,8 mln zł brutto, z czego koszt kwalifikowany stanowi 3 017 130 zł, pozostała kwota przedsięwzięcia zostanie sfinansowana ze środków własnych spółki.

Likwidacja wymiennikowni grupowych będzie polegała na zamianie 3 istniejących węzłów grupowych w obszarze Osiedla Gorzków i Wojska Polskiego na 23 dwufunkcyjne węzły cieplne w każdym bloku oraz budowę nowej osiedlowej sieci  wysokotemperaturowej w miejsce istniejących sieci niskotemperaturowych.

 

Zakres projektu obejmuje:

 • Likwidację wymiennikowni grupowej przy ulicy:
 • I Brygady 14
 • I Brygady 20
 • Korzeniowskiego 10

2) Likwidacje sieci niskoparametrowej

3) Wykonanie węzłów dwufunkcyjnych – 23 sztuki

4) Wykonanie sieci wysokoparametrowej do węzłów cieplnych – 1 213 metrów

 

Co zyskają Nowosądeczanie dzięki realizacji projektu?

 

 • wymiana 1 200 metrów rur ciepłowniczych mających 40 lat i grożących awariami
 • montaż 23 nowoczesnych węzłów dwufunkcyjnych
 • likwidacja 3 wymiennikowni grupowych: I Brygady 14, I Brygady 20, Korzeniowskiego 10
 • pełna automatyka pogodowa pozwoli zmniejszyć zużycie ciepła przez odbiorców i zapewni oszczędności
 • realizacja w obszarze Osiedla Gorzków i Wojska Polskiego
 • ograniczenie występowania ubytków wody sieciowej
 • zwiększenie efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego, dzięki ograniczeniu strat na przesyle ciepła poprzez zastosowanie rurociągów preizolowanych w miejsce sieci tradycyjnych

 

Wskaźniki rezultatu to:

 1. Zaoszczędzenie energii pierwotnej w ilości 13 625 GJ/rok
 2. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń:
 • Tlenki siarki – 3 683 kg/rok
 • Tlenki azotu – 1 593 kg/rok
 • Pyły – 292 kg/rok
 1. Ograniczenie gazów cieplarnianych:
 • Dwutlenek węgla – 1 018 000 kg/rok
Informacja UE
Informacja UE