Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

Podpisanie umowy o dofinansowanie

Dnia 30 maja 2019r. w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp.  z o.o. w Nowym Sączu została podpisana umowa o dofinansowanie z programu Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, zadania pn. „Modernizacja sieci ciepłowniczej oraz likwidacja węzła grupowego” pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) reprezentowanym przez Artura Michalskiego – Zastępcę Prezesa Zarządu NFOŚiGW, Urszulę Zając – Dyrektora Departamentu Energii NFOŚiGW a Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu reprezentowanym przez Pawła Kupczaka – Prezesa Zarządu MPEC, Anrzeja Brzezińskiego – Wiceprezesa Zarządu MPEC, w obecności Anny Paluch – Posła na Sejm RP, Ludomira Handzla – Prezydenta Nowego Sącza.

Wniosek o powyższe dofinansowanie został złożony w II połowie 2018 r. Przyznano  dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 12 180 000 zł, co stanowi 75% kosztów kwalifikowanych. Ponadto przydzielono pożyczkę na tę inwestycje w kwocie 3 000 000 zł. Całkowity koszt projektu wyniesie około 20,1 mln zł brutto, pozostała kwota przedsięwzięcia zostanie sfinansowana ze środków własnych spółki.

W ramach Projektu zmodernizowana zostanie część sieci ciepłowniczej magistralnej w Nowym Sączu zasilanej z kotłowni Millenium oraz zlikwidowana zostanie wymiennikownia grupowa przy ul. Lwowskiej dostarczająca ciepło dla mieszkańców Osiedla Westerplatte.

W ramach modernizacji sieci ciepłowniczej magistralnej zostało wybranych 8 odcinków sieci. 7 istniejących odcinków sieci magistralnej zbudowanej w technologii kanałowej będzie zamienionych na nowe odcinki sieci w technologii rur preizolowanych a jeden odcinek sieci będzie miał wymienioną izolację. Zamiana będzie wykonywana przy wykorzystaniu istniejących tras sieci kanałowej.

Likwidacja wymiennikowni grupowej będzie polegała na zamianie istniejących węzłów bezpośredniego działania na osiedlu Westerplatte na dwufunkcyjne węzły wymiennikowe oraz budowę nowej osiedlowej sieci  wysokotemperaturowej w miejsce istniejących sieci niskotemperaturowych.

Bezpośrednim celem Projektu jest:

 • zwiększenie efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego, dzięki ograniczeniu strat na przesyle ciepła poprzez zastosowanie rurociągów preizolowanych w miejsce sieci tradycyjnych,
 • poprawie stanu technicznego istniejących sieci, a przez co zwiększenie bezpieczeństwa dostawy ciepła do odbiorców, zwiększenie niezawodności i ciągłości dostaw ciepła.
 • ograniczeniu występowania ubytków wody sieciowej,
 • projekt przyczyni się do zmniejszenia zużycia ilości paliwa do produkcji ciepła co bezpośrednio wpłynie na ograniczenie emisji do środowiska.

 

Wskaźniki rezultatu to:

 1. Zaoszczędzenie energii pierwotnej w ilości 26 461,94 GJ/rok,
 2. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń:
 • Tlenki siarki – 6 014,12 kg/rok,
 • Tlenki azotu – 2 664,72 kg/rok,
 • Pyły – 560 kg/rok.
 1. Ograniczenie efektu cieplarnianego:
 • Dwutlenek węgla – 1 935 610 kg/rok.
Informacja UE
Informacja UE