Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

„Przebudowa sieci ciepłowniczej – Odcinek D etap II”

 

Odpowiedzi na pytania - 21.01.2021


Nowy Sącz, dn. 11 stycznia 20201 r.

 

Sprawa: SZP/DIN/Z/01/2021       

dot. postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego (robota budowlana), nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3) ustawy p.z.p. (wartość zamówienia niższa niż progi unijne).

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu

Wiśniowieckiego 56 ogłasza przetarg nieograniczony na: 

Wykonanie zadania pn.:

 „Przebudowa sieci ciepłowniczej – Odcinek D etap II”

Postępowanie prowadzone jest wg zasady konkurencyjności opisanej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” oraz wg „Regulaminu udzielania zamówień MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu” – zamieszczonego na stronie internetowej oraz do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Nr projektu: POIS.01.05.00-00-0027/18-00
Tytuł projekt: „Modernizacja sieci ciepłowniczej oraz likwidacja węzła grupowego."

Projekt jest współfinansowany z oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

Termin składania ofert upływa w dniu 27 stycznia 2021 r. o godz. 12.00

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie zadania pn.: „Przebudowa sieci ciepłowniczej – odcinek D etap II” tj. przebudowa sieci ciepłowniczej kanałowej 2xDN350 na sieć ciepłowniczą preizolowaną 2xDN400, zlokalizowanej wzdłuż ulicy Korzeniowskiego w Nowym Sączu na działkach nr 2/8, 3/27, 3/28, 3/7, 14/1
w obrębie 68, a także 138/3 w obrębie 70 (odcinek 04d do pkt 09d). Zadanie to obejmuje:

  • demontaż istniejącej sieci ciepłowniczej kanałowej o średnicy 2xDN350,
  • wykonanie nowej sieci ciepłowniczej o średnicy 2xDN400 z rur i elementów preizolowanych zgodnie z projektem i uzgodnieniami,
  • wykonanie robót odtworzeniowych terenu, wg „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia” – zał. nr 1 do SIWZ/ umowy oraz postanowień SIWZ i załączników do SIWZ.

 

CPV 45231110-9 – Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności Wykonawcy, zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych.

 

Termin realizacji zamówienia:

Przekazanie placu budowy – do trzech dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

Rozpoczęcie przedmiotu umowy – od 17 maja 2021 r., z dopuszczeniem rozpoczęcia zadania z dwu- tygodniowym wyprzedzeniem, ze względu na możliwość wcześniejszego zakończenia sezonu grzewczego.

Wykonanie przedmiotu umowy – do 30 czerwca 2021 r.

 

Wadium – 10.000,00 zł

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

najniższa łączna cena ofertowa (brutto) – 100  %.

 

 

Pobierz załączniki:

ogłoszenie i załączniki

załącznik 11a - dokumentacja projektowa

załącznik 11b - dokumentacja projektowa

 

Informacja UE
Informacja UE