Przetarg na: „Dostawę i montaż palników gazowych w kotłowniach Zamawiającego w Nowym Sączu”

Nowy Sącz, 30 października 2019 r.

Sprawa: NZP/TWE/W-18/19

dot. postępowania o udzielenie zamówienia nie podlegającego pod ustawę Prawo zamówień publicznych na podstawie  art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy p.z.p.

Ogłoszenie o przetargu

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Nowym Sączu ul. Wiśniowieckiego 56

ogłasza  przetarg nieograniczony na:

Dostawę i montaż palników gazowych w kotłowniach Zamawiającego w Nowym Sączu” 

Termin składania ofert upływa w dniu 14 listopada 2019 r. o godz. 12:00. 

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, budynek A, I piętro – sekretariat lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w godzinach od 7:00 do 15:00.

 

Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego:
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ; ul. Wiśniowieckiego 56, 33 – 300 Nowy Sącz oraz oznakowane następująco:

„Oferta na palniki gazowe”
„Nie otwierać przed 14 listopada 2019 r. godz. 12:15

i opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

Ofertę można złożyć także drogą elektroniczną na adres: sekretariat@mpecns.pl
Wybór formy złożenia oferty należy do Wykonawcy.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 listopada 2019 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego – budynek A, I piętro – sala konferencyjna.

Postępowanie prowadzone jest wg „Regulaminu organizacji procedur udzielania zamówień w MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu” – zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego oraz do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

 

Zapytania do przetargu:

Nowy Sącz dn. 06 listopada 2019 r.

Sprawa: NZP/TWE/W-18/19

dot. postępowania o udzielenie zamówienia nie podlegającego pod ustawę Prawo zamówień publicznych Na podstawie art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy p.z.p. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę i montaż palników gazowych w kotłowniach Zamawiającego w Nowym Sączu”

Odpowiedź na zapytania Wykonawców

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Nowym Sączu udziela następujących odpowiedzi na zapytania potencjalnych

Wykonawców – bez ujawniania źródła zapytania:

Pytanie nr 1:

„W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa przetargu, bardzo prosimy o przesłanie nam dodatkowych informacji, niezbędnych do przygotowania oferty:

1) Jaki jest rok produkcji kotłów, na których mają być montowane nowe palniki?

kocioł Viessmann/ ParomatTriplex, o mocy 405 kW

Kotłownia Bóżnicza 5: kocioł Buderus / GE 515, o mocy 350 kW

2) Jaki jest typ regulatorów na w/w kotłach

3) Czy palniki są na pewno palnikami gazowymi, a jeśli tak, to jakie jest ciśnienie gazu w instalacji zasilającej palniki

4) Jakie palniki są obecnie zamontowane”

Odpowiedź Zamawiającego:

Kotłownia Matejki 28: kocioł Viessmann/ ParomatTriplex, o mocy 405 kW

-Rok produkcji: 1998,

-Typ regulatora: Dekamatik M1,

-Ciśnienie gazu GZ-50: 2,0 kPa,

-Zamontowany palnik: GIERSCH MGII-Z-L-N,

 

Kotłownia Bóżnicza 5: kocioł Buderus / GE 515, o mocy 350 kW

-Rok produkcji: 1999,

-Typ regulatora: HS 4211

-Ciśnienie gazu GZ-50: 2,0 kPa,

-Zamontowany palnik: WG40N/1

 

Dokumenty po modyfikacji a także pytania Wykonawcy, bez ujawniania źródła zapytania, oraz odpowiedzi Zamawiającego zostają zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego i są obowiązujące dla wszystkich Wykonawców zamierzających złożyć ofertę w nin. postępowaniu.

Informacja UE