Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

W chwili obecnej brak przerw w dostawie ciepła i ciepłej wody

„Modernizację laboratorium badawczego MPEC Nowy Sącz”

Nowy Sącz dn. 22.06.2020 r.

Ogłoszenie o wyborze oferty

 

Nowy Sącz dn. 17.06.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert


Nowy Sącz dn. 01 czerwca 2020 r.

 Sprawa: SZP/DFS.09.2020     

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p.  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu, ul. Wiśniowieckiego 56 ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie zadania pn.:
„Modernizacja laboratorium badawczego MPEC Nowy Sącz”

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2019 poz. 1843).

Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 1 Oś Priorytetowa Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem zamówienia jest: 
Modernizacja laboratorium badawczego MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu ul. Wiśniowieckiego 56, wg „Opisu przedmiotu zamówienia”  –  zał. nr 1 do SIWZ/umowy. Dostawa przedmiotu zamówienia obejmuje transport elementów wchodzących w skład zamówienia do siedziby Zamawiającego oraz wszystkie inne czynności i koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i wymogami stawianymi przez Zamawiającego.

Termin składania ofert upływa w dniu 17 czerwca 2020 r. o godz. 12.00

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 2 części, jak poniżej:

Część 1 – Dostawa młyna tnącego do biomasy
Kod CPV 42996100 – 5 Różne maszyny specjalnego zastosowania

Część 2 – Dostawa wyposażenia do laboratorium
Kod CPV 38000000 – 5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny
Kod CPV 38311210 – 3 Odważniki kalibracyjne
Kod CPV 38400000 – 9 Przyrządy do badania właściwości fizycznych
Kod CPV 38540000 – 2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
Kod CPV 38900000 – 4 Różne przyrządy do badań lub testowania
Kod CPV 42999100 – 6 Odkurzacze inne niż używane w gosp. dom.

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną albo dwie części.

Termin realizacji zamówienia:
Część 1 – do 8 tygodni od dnia podpisania umowy.
Część 2 – do 5 tygodni od dnia podpisania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Termin związania ofertą – 30 dni.

Kryteria wyboru oferty: cena – 60 %; okres gwarancji jakości – 40 %.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o przetargu

Zal. Nr 2 - form. OFERTA

Zal. Nr 4 - zobowiązanie podmiotu trzeciego - zał. nr 4 do SIWZ

Zal. Nr 5 - oświadcz. dot. wykluczenia

Zal. Nr 6 - ośw. spełnianie warunków

Zal. Nr 7 - ośw. grupa kapitałowa

Zal. Nr 8 - Informacja RODO

 


Zapytania, odpowiedzi i modyfikacje

Odpowiedź na zapytanie-10.06.2020

Zal. Nr 1 - Opis Przedm. Zamów. po modyfikacji -10.06.2020

Odpowiedź na zapytanie-05.062020

Zal. nr 3 - wzór umowy po modyfikacji 05.06.2020

Odpowiedź na zapytanie-04.06.2020

Modyfikacja-02.06.2020

00 - SIWZ-po modyfikacji

 

 

 

 

 

Informacja UE
Informacja UE