Aktualne informacje dot. awarii i remontów:

Brak wpisów

Przetarg na: „Modernizację laboratorium badawczego MPEC Nowy Sącz”

 

Nowy Sącz dn. 27 maja 2020 r.

Ogłoszenie wyniku przetargu


Nowy Sącz dn. 21 maja 2020 r.

Informacja z otwarcia ofert


Nowy Sącz dn.7 maja 2020 r.

Zmiana treści ogłoszenia

 


Nowy Sącz dn.7 maja 2020 r.

 

Sprawa: SZP/DFS.03.2020     

  dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p.  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu

Wiśniowieckiego 56 ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Wykonanie zadania pn.:

„Modernizacja laboratorium badawczego MPEC Nowy Sącz”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843). Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 1 Oś Priorytetowa Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Termin składania ofert upływa w dniu 21 maja 2020 r. o godz. 1200.

Przedmiotem zamówienia jest: 
Modernizacja laboratorium badawczego MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu z siedzibą  przy ul. Wiśniowieckiego 56, wg „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia” * –  zał. nr 1 do SIWZ/umowy.

Dostawa przedmiotu zamówienia obejmuje transport elementów wchodzących w skład zamówienia do siedziby Zamawiającego oraz wszystkie inne czynności i koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i wymogami stawianymi przez Zamawiającego.

Zgodnie z art. 36 aa ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
z podziałem na 4 części, jak poniżej; 

Część 1 – Dostawa wyposażenia meblowego do laboratorium

                Kod CPV 39180000 – 7 meble laboratoryjne

Kod CPV 39181000 – 4 stoły laboratoryjne

Część 2 – Dostawa młyna tnącego do biomasy

                Kod CPV 42996100 – 5 Różne maszyny specjalnego zastosowania

Część 3 – Dostawa wyposażenia do laboratorium

                Kod CPV 38000000 – 5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny

Kod CPV 38311210 – 3 Odważniki kalibracyjne

Kod CPV 38400000 – 9 Przyrządy do badania właściwości fizycznych

Kod CPV 38540000 – 2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

                Kod CPV 38900000 – 4 Różne przyrządy do badań lub testowania

                Kod CPV 42999100 – 6 Odkurzacze inne niż używane w gosp. dom.

Część 4 – Dostawa analizatora spalin    

Kod CPV 38431100 – 6 Aparatura do wykrywania gazów

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części.

Termin realizacji zamówienia - * w zależności, której części dotyczy umowa

Część 1 – do 8 tygodni od dnia podpisania umowy.

Część 2 – do 8 tygodni od dnia podpisania umowy.

Część 3 – do 5 tygodni od dnia podpisania umowy.

Część 4 – do 8 tygodni od dnia podpisania umowy.

Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Cena

60%

Okres gwarancji jakości

40%

Pliki do pobrania:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2.  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Zal. Nr 2 -Formularz ofertowy
  4. Zal. Nr 4 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego
  5. Zal. Nr 5 - Ośw. wykluczenie
  6. Zal. Nr 6 - Ośw. spełnianie warunków
  7. Zal. Nr 7 - Ośw. grupa kapitałowa
  8. Zal. Nr 8 - Informacja RODO

 


Zapytania do przetargu i modyfikacje:      

odpowiedź 2 na zapytanie Wykonawcy- 15.05.2020

Zał. Nr 3 - Wzór umowy po modyfikacji

odpowiedź na zapytanie Wykonawcy- 14-05-2020

Opis przedmiotu zamów. po modyfikacji-zał. nr 1 do SIWZ

                 

Informacja UE
Informacja UE